Nyní tedy Komise zveřejnila dokument KOM (2017) 479 „Investování do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu: Obnovená strategie průmyslové politiky EU“. Dokument jasně deklaruje, že průmysl jako hybatel produktivity a inovace byl vždycky základním kamenem ekonomické prosperity, vytvořil 36 milionů přímých pracovních míst a přispěl k vysokým životním standardům evropských občanů. Jeho pozice se opírá o široký jednotný trh s 500 000 spotřebiteli, talentovanou a dovednostmi vybavenou pracovní sílu a vědeckou základnu na světové úrovni. Data se stávají novým konkurenčním faktorem. Průmyslová transformace skýtá enormní příležitosti, ale aby jich využila, potřebuje zásadní investice do vyspělé strojírenské výroby, talentů, dovedností, vývoje a výzkumu. Současně je závislá na dobře fungujícím jednotném trhu.

Evropská komise ve svém sdělení rozvádí základní směry a priority v devíti oblastech: evropský průmysl v novém průmyslovém věku, jak učinit evropský průmysl silnějším, více integrovaný a spravedlivý jednotný trh, posun průmysl do digitálního věku, Evropa jako vůdčí síla v nízkouhlíkové a oběhové ekonomice, investice do průmyslu, podpora průmyslových inovací, mezinárodní rozměr průmyslu a spolupráce s členskými státy, městy, regiony a soukromou sférou. Z výčtu těchto oblastí je zřejmé, že Komise klade důraz na fungování jednotného trhu, účelnou regulaci, digitální agendu, vůdčí postavení Evropy v ochraně životního prostředí, energetiku, výzkum a inovace, vzdělávání a nezapomíná ani na mezinárodní dimenzi, zejména pokud jde o posílení nástrojů na ochranu obchodu a nový mechanismus antidampingové kalkulace. Komise si hodně slibuje i od pokračování dosud úspěšného využití Evropského fondu pro strategické investice (72 % transakcí z 315 miliard euro do poloviny 2018). Klíčem úspěchu by měla být spolupráce s členskými státy a regiony, kde vidí Komise těžiště dalšího rozvoje průmyslu, a pokračující spolupráce se soukromou sférou a průmyslem. Pravidelné výroční Dny průmyslu a Kulaté stoly na vysoké úrovni průmyslu by měly zůstat jádrem diskuse o naplňování nové průmyslové strategie. Zastřešující dokument je doplněn přílohou s tabulkou, ve které jsou jednotlivým směrům a prioritám přiřazeny probíhající, či plánované aktivity.

Vladimíra Drbalová

Sdělení KOM (2017) 479: Obnovená strategie průmyslové strategie EU + příloha ke stažení zde.
Publikace BusinessEurope „Vytvoření moderního a silného evropského průmyslu: názor na obnovenou průmyslovou strategii EU” ke stažení zde.

Zdroj: www.spcr.cz