Tedy řádné i předčasné důchody starobní, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Výdaje státního rozpočtu na tuto valorizaci budou v roce 2011 téměř 13 miliard korun. Důchody byly naposledy zvyšovány v lednu 2009.

Základní výměra důchodu, která je společná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 60 korun na 2 230 korun měsíčně. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na výši příjmů a délce dob důchodového pojištění, vzrostla o 3,9 procenta. Zvýšení procentní výměry se týká všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2011.

Od lednové splátky 2011 se zvyšují o 3,9 procenta také dva druhy příplatků k důchodu. Jedná se o příplatek k důchodu podle nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a dále podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Valorizace důchodů se týká také takzvaných dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle příslušné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení. V tomto případě se základní výměra dílčího důchodu zvýší pouze o poměrnou část z 60 korun (odpovídající poměru české doby vůči celkové době). Procentní výměra, která rovněž odpovídá příslušnému poměru, se zvýší o 3,9 procenta své hodnoty.

Úpravu důchodů provádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky a všichni poživatelé důchodů obdrží oznámení o tom, o jakou částku jim byla dávka důchodového pojištění zvýšena.

Nově stanovené částky pro účely důchodového pojištění

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 24 091 korun. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 činí 1,0269. Takzvané redukční hranice pro výpočet důchodu se zvyšují takto: první z částky 10 500 korun na 11 000 korun, druhá z částky 27 000 korun na 28 200 korun.

Mění se minimální výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění. Nejnižší vyměřovací základ, z něhož se pojistné hradí, od ledna 2011 činí 6 185 korun a minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění činí 28 procent z této částky, tedy 1 732 korun. Loni činilo minimální měsíční pojistné 1 660 korun.

Pokud se člověk rozhodne, že si doplatí dobrovolné důchodové pojištění, platí ho vždy za celé kalendářní měsíce. Přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění lze podat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště pojištěnce.

Zdroj: ČSSZ