Dle ustanovení § 313 odst. 1 zákoníku práce ve znění do 29. 7. 2020 byl zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání obsahující příslušné údaje uvedené ad a) až f) tohoto ustanovení vždy při skončení pracovního poměru i při skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bylo tedy nutné vydat potvrzení o zaměstnání bez výjimky ve všech těchto případech.

Zákon č. 285/2020 Sb. poskytl v tomto ohledu zaměstnavatelům jistou úlevu, neboť od 30. 7. 2020 nabylo účinnosti následující znění ustanovení § 313 odst. 1: „Při skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce, pokud dohoda o provedení práce založila účast na nemocenském pojištění podle jiného právního předpisu anebo pokud byl z odměny z této dohody prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm.“

Výjimku z povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání tak stanovil zákonodárce pro případy dohody o provedení práce za situace, že tato dohoda nezaložila účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tj. pokud na základě dohody o provedení práce bylo dosaženo příjmu nižšího než 10 000 Kč a to i kumulativně při existenci více dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele. Současně je také nutné, aby z odměny z dohody o provedení práce nebyl prováděn výkon rozhodnutí či výkon exekuce srážkami ze mzdy. Je tak možno lapidárně shrnout, že povinnost vydání potvrzení o zaměstnání byla zrušena v případě dohod o provedení práce s nízkým příjmem nezatíženým exekuční srážkou.

V případě dohody o pracovní činnosti k zaměstnavateli kýženému zmírnění povinnosti nedošlo. Proto je zaměstnavatel povinen zaměstnanci potvrzení o zaměstnání nadále vydat i v případě, že nedojde k založení účasti na nemocenském pojištění a ani nedochází k výkonu rozhodnutí či exekuci srážkami ze mzdy. Rovněž beze změny pak zůstala povinnost zaměstnavatelů vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru, což v praxi zaměstnavatelům, s výjimkou včasnosti provedení a doručení, zpravidla nečiní potíže.

Závěrem můžeme konstatovat, že ke zmírnění povinnosti vydání zápočtového listu došlo toliko v případě dohody o provedení práce za splnění podmínek stanovených zněním § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění od 30. 7. 2020, ve vztahu k dohodám o pracovní činnosti ke změně nedošlo.

Zdroj: www.bozpinfo.cz