Cílem bylo shrnutí změn, ke kterým došlo od 19.4.2023. Jedná se například o prodloužení termínu realizace vzdělávacích aktivit do 31. 10. 2023, při využití interního lektora je zvýšena maximální výše příspěvku na 320 Kč/1 hod. (včetně zákonných odvodů za sociální a zdravotní pojištění).

Účastníci se dozvěděli o rozšířených možnostech k dokládání prokazování praxe o životopis a čestné prohlášení pro interního lektora. Mezi výhody vzdělávání interním lektorem je realizace zkušeným zaměstnancem, zaměření výhradně na potřeby zaměstnavatele, přizpůsobení školení potřebám firmy. Čas školení lze naplánovat dle vlastních potřeb.

Při využití externího dodavatele vzdělávání je zrušena podmínka prokazování odbornosti/praxe v rozsahu 2 roky. Při odborné jazykové výuce – u rodilého mluvčího je automaticky předpokládána úroveň C2, prokazuje se, např. cestovním pasem, zemí původu a státní příslušností. Měkké dovednosti lze vzdělávat do výše 100% rozsahu, tzn. celé vzdělávání může být zaměřeno na měkké dovednosti.

Při elektronické formě vzdělávání – alespoň 20 hodin podpory musí být realizováno prezenční formou (PREZENČNÍ forma). Za prezenční formu podpory lze považovat i aktivity realizované distanční formou, musí však být splněna realizace vzdělávací aktivity elektronickou formou prostřednictvím počítačů a počítačových sítí s využitím systému videokonferenčního přenosu, který umožní okamžitou vizuální a akustickou interakci lektora, tj. probíhá v reálném čase (SYNCHRONNÍ forma). Aktivita realizovaná elektronickou formou musí probíhat v prostředí softwarového nástroje, který umožní vytvoření audiozáznamu o průběhu aktivity a vytvoření seznamu podpořených osob, které se aktivity zúčastnily. Po splnění rozsahu 20 hodin prezenční formou (PREZENČNÍ/SYNCHRONNÍ), je možné realizovat elektronické vzdělávání jakoukoli distanční formou vzdělávání pomocí počítačů a počítačových sítí, bez okamžité přímé interakce lektora, např. e-learning v LMS (ASYNCHRONNÍ forma).

Pro bližší informace v okrese Liberec kontaktujte následující odborné pracovníky projektu:

Bc. Mirka Rec Jelínková, Tel.: 950 132 580, e-mail: mirka.rec@uradprace.cz
Marcela Janatová, Tel.: 950 132 559, e-mail: marcela.janatova@uradprace.cz
Bc. Markéta Vacková, Tel.: 950 132 454, e-mail: marketa.vackova1@uradprace.cz

Zdroj: www.spcr.cz