6. června 2019 se sešli zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců v Praze – Dolních Počernicích na závěrečné konferenci a společně představili aktivity, výsledky a úspěchy projektu NORD neboli „Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“. Projekt NORD realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky (více o projektu NORD zde).

Úvodní slovo si vzala generální ředitelka SP ČR, paní Dagmar Kuchtová a poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli a přispěli tak k jeho úspěšné realizaci. Zároveň uvedla, že podle informací SP ČR mají téměř všichni jeho členové problém s nedostatkem lidí ve firmách a jedním z možných řešení je zaměstnávat osoby ve výkonu trestu. Zaměstnávání odsouzených bylo jedním z témat, kterým se projekt NORD věnoval po celou dobu realizace. Svaz průmyslu ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR uspořádali sérii workshopů ve věznicích v České republice a představili firmám možnosti odsouzených osob. Za ČMKOS přivítal účastníky její místopředseda Vít Samek, jenž krátce promluvil o historii a důležitosti sociálního dialogu.

Témata, která byla v projektu NORD řešena, představila Jitka Hlaváčková, zástupkyně ředitelky Sekce zaměstnavatelské SP ČR. Vysvětlila, jakým způsobem byla témata v projektu volena a jak s nimi bylo pracováno. Účastníci si mohli udělat o jednotlivých tématech ucelený obrázek i díky sborníku, který byl pro účely závěrečné konference připraven. Jedním z celospolečensky závažných a řešených témat jsou bezesporu exekuce a srážky ze mzdy. O nich promluvila podrobněji JUDr. Monika Emanuelová, která připomněla nedávný průzkum SP ČR, jehož se zúčastnilo 147 respondentů z řad firem a přinesl zajímavá zjištění. Dopolední blok uzavřel pan Stanislav Sedláček, jenž má na starosti důležitou aktivitu projektu NORD, a to bipartitní dialog konzultantů za odvětvové a odborové svazy. V průběhu projektu se uskutečnilo 40 bipartitních setkání, díky kterým byl rozvíjen sociální dialog na úrovni odvětví.

Druhý blok konference se zaměřil na regionální sociální dialog. V jeho úvodu vystoupila Lenka Čechová, manažerka pro členskou základnu SP ČR, a představila přínosy projektu NORD pro cílovou skupinu. Regionální manažerka SP ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj, Naďa Vojtíšková, představila posluchačům zajímavou regionální akci Živá knihovna povolání a Richard Koubek, regionální manažer SP ČR pro Olomoucký a Pardubický kraj, promluvil o Burzách práce a vzdělávání v Olomouckém kraji. Obě tyto akce jsou v regionech velmi oblíbené a hojně navštěvované.

Konferenci uzavřela hlavní manažerka projektu Alice Čechová, která poděkovala všem zúčastněným za spolupráci a nezapomněla ani na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které poskytlo metodické vedení a umožnilo realizátorům projektu reagovat na změny, které v průběhu nevyhnutelně nastaly. 

-lhe-