Kontroloři zjistili, že nejčastěji dochází k porušování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování a vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Též se často nevede řádná evidence pracovní doby a obchází právo na rovné zacházení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Při provedení 6871 kontrol zjistili inspektoři 10 021 porušení pracovněprávních předpisů.

Zaměstnavatelé nevypláceli mzdu ve lhůtě splatnosti, nebo její část nevypláceli vůbec. Přetrvává vyplácení mezd tím způsobem, že část je vyplacena oficiálně a část tzv. na ruku. Toto je ale velmi obtížně prokazatelné,“ popsal generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.

Je zarážející i počet podnětů, ve kterých lidé ve snaze domoci se svých nároků přiznávají, že pracovali bez písemně uzavřených pracovních smluv. K poměrně častým závadám patří neposkytování příplatků za přesčas, za práci v sobotu a v neděli, za noční práci. Oblastní inspektoráty práce uložily v této souvislosti celkem 890 pokut ve výši 30,2 milionu korun.

Inspektoři práce se při letošních kontrolách více zaměří na zaměstnavatele s vozovým parkem či na kontrolu systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.

Z hlediska prevence předcházení vzniku pracovních úrazů je důležité, aby kontrola u nově vzniklých podniků proběhla po zahájení jejich činnosti co nejdříve,“ uvedl Hahn.

Dodržuje váš zaměstnavatel pracovněprávní předpisy?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.