Zástupci střešních zaměstnavatelských organizací – Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Agrární komory ČR – podepsali dne 20. října 2016 vzájemnou dohodu o rozdělení odpovědnosti zaměstnavatelských organizací za jednotlivé skupiny oborů odborného vzdělávání na středních školách.

Cílem dohody je na jedné straně deklarovat připravenost zaměstnavatelů převzít odpovědnost za některé důležité činnosti vyplývající ze spolupráce škol a firem, současně ale také tyto koordinační činnosti v rámci vzdělávacího systému aktivně vykonávat. Konkrétně jde např. o:

  • zajišťování míst pro odborný výcvik a odbornou praxi žáků SŠ,
  • dojednávání stáží učitelů ve firmách,
  • účast zástupců zaměstnavatelů u závěrečných a maturitních zkoušek,
  • zpracování stanovisek k zápisu a změnám ve školském rejstříku, aj.

Dohoda dále umožňuje delegovat koordinační činnosti na některé z jejich oborových asociací či společenstev, které projeví zájem se do činností zapojit. Každá ze smluvních stran také pověří pro účely komunikace s orgány státní správy a samosprávy, firmami a školami kontaktní osobu – koordinátora spolupráce.

Konkrétní obsah a rozsah činností a možnosti jejich pilotáže v rámci výzev z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) budou zaměstnavatelé následně vyjednávat s ministryní školství, Kateřinou Valachovou.

Podrobné rozdělení odpovědností zaměstnavatelů ke stažení zde.

Koordinátorem spolupráce pro obory garantované Svazem průmyslu a dopravy ČR je:
Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky sekce pro oblast vzdělávání

telefon: 225 279 801

Zdroj: www.spcr.cz