Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

Příjem žádostí o příspěvky bude probíhat elektronicky prostřednictvím webové aplikace a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace. Aplikace je dostupná na webové stránce http://povez.uradprace.cz.Žadatel může v aktuální kolové výzvě odeslat maximálně 5 žádostí v rámci celé České republiky. Úřad práce ČR má v rámci III. Výzvy k dispozici celkem 1,5 mld. Po vyčerpání této částky příjem žádostí ukončí.

V rámci projektu POVEZ II podpoří ÚP ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální kolové výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo lidé, kteří od začátku projektu absolvovali vzdělávání v součtu kratší než 40 hodin. Ve výjimečných případech je možné podpořit zájemce i v rozsahu nad 40 hodin. Takové rozhodnutí je pak plně v kompetenci příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů.

POVEZ II sklízí od svého zahájení značný ohlas. V předchozí výzvě projevila zájem o vstup do projektu řada firem. ÚP ČR přijal 12 700 žádostí o příspěvek na vzdělávání 58 tis. zaměstnanců, z toho jich bylo 6 tis. starších 54 let.

Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na portálu MPSV.Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe