Založení a rozvoj Střediska praktického vyučování

Vybudování vlastního Střediska praktického vyučování je vhodné řešení pro firmy, u kterých jsou hlavními hodnotami vysoká odbornost zaměstnanců, loajalita, vzájemný respekt a nízká fluktuace zaměstnanců.

Pohled do minulosti

Před Listopadem ´89 bylo běžnou praxí, že si firmy vychovávaly vlastní učně v podnikových učilištích. Podobně tomu bylo i v případě PBS Velká Bíteš, kde fungovalo podnikové učiliště již od roku 1964. Od této tradice postupně naprostá většina firem ustoupila. Stálo to mnoho peněz, po privatizaci byl zajímavý většinou jen rychlý zisk a na pracovním trhu byl dostatek kvalifikovaných lidí, kteří byli ochotni do průmyslových firem nastoupit. Ubíhající roky ovšem ukázaly, jak citelně budou učni ve firmách chybět a že v době ekonomického růstu a s tím související rekordně nízké míry nezaměstnanosti bude stále složitější doplnit dělnické profese odborně vzdělanými mladými lidmi.

Založení Střediska praktické výuky

V PBS došlo v roce 2008 k prozíravému rozhodnutí vedení firmy, kdy byl dán impulz k založení samostatného právního subjektu pod názvem Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš (dále SPV). Toto SPV sídlící přímo v areálu PBS zajišťuje praktickou výuku žáků Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš pro tříletý učební obor Obráběč kovů – univerzální obrábění a výuku žáků čtyřletého studijního oboru Mechanik – seřizovač. SPV s vlastní právní subjektivitou bylo zařazeno do rejstříku školských zařízení podle příslušného školského zákona, což především znamená, že je prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina jeho část činnosti dotována. Učebny byly vybaveny potřebnými nástroji a přístroji částečně z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tak bylo dosaženo značného zmodernizování strojů, zvýšení kapacit SPV a zkvalitnění výuky.

Důraz na kvalitu

Díky lepšímu vybavení bylo velmi brzy dosaženo pozorovatelných výsledků na kvalitě a kvalifikovanosti vyučenců, kteří přecházeli do pracovního režimu. Navýšil se rovněž jejich počet díky zvýšení kapacit SPV. Měřitelným důkazem kvalitní výuky SPV se staly i každoroční výborné výsledky jak v krajských, tak i v celostátních a mezinárodních soutěžích ve zručnosti žáků. V letošním roce je velkým úspěchem 2. místo v celostátní soutěži řemeslných dovedností v oboru obráběč kovů.

Zájem o studium se zvyšuje

Vynikající pověst SPV slouží pro rodiče a žáky jako magnet. I přes to, že přijetí do studijního oboru je velmi přísné, soustavně roste počet přihlášených ke studiu. Poměrně vzácně na dnešní dobu vidí zájemci o studium perspektivu v technickém vzdělání! K tomu jim ovšem napomáhá i firma PBS, s níž zákonní zástupci žáků uzavírají smlouvy o setrvání v pracovním poměru a garantuje se tím každoročně pracovní uplatnění pro cca 15 absolventů po získání výučního listu. Vyučenci se přirozeně integrují do firemního prostředí a SPV se tak stává významným subjektem budování firemní kultury.

PBS přímo ovlivňuje vzdělávací proces a prostřednictvím svého SPV může pružně reagovat na vzdělávání budoucích zaměstnanců tak, aby si firma díky jejich znalostem udržela konkurenceschopnost na celosvětové úrovni. Učni přicházejí ve výuce do kontaktu s nejmodernějším strojním vybavením.

Dialog zaměstnavatelů

Podstatná je i rovina společenského působení SPV na okolní firmy. Od jeho založení dochází k pravidelnému setkávání s významnými zaměstnavateli z okolí Velké Bíteše. Podobné diskuze vedou k zjišťování potřeb pracovního trhu a k ovlivňování obsahu výuky, což je opět jeden z nástrojů zvyšování kvality absolventů, jejich odborných znalostí i uplatnitelnosti v praxi. 

Složité nároky

Náš příběh působí téměř idylicky, avšak jako obvykle ani SPV nevzniklo bez komplikací. Založit školské zařízení a dosáhnout jeho zapsání do rejstříku znamená povinnost projít řadou byrokratických podmínek a splnění nároků kladených na kvalifikaci vyučujících praktické předměty. Na školské zařízení jsou kladeny nejrůznější nároky podléhající kontrolám České školní inspekce. 

Přirozená obměna personálu

Díky SPV je zajištěna přirozená obměna zaměstnanců, kdy za odchody do starobních důchodů nastupují vlastní kvalifikovaní vyučenci znalí v okamžiku nástupu prostředí firmy. Tím, že se zde učí, mají možnost tři roky nasávat atmosféru společnosti, čímž se ještě před nastoupením do pracovního poměru stávají její součástí. 

Zhodnocení

Pro velké společnosti strojírenského zaměření, specifickou výrobou a potřebou kvalifikovaných zaměstnanců, je vybudování vlastního Střediska praktického vyučování vhodné řešení, především pokud jsou jejich hlavními hodnotami vysoká odbornost zaměstnanců, loajalita, vzájemný respekt a nízká fluktuace zaměstnanců.

Autor: Martin Štainer