Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své pozici (více zde) upozorňuje, že pro český průmysl je zásadní, aby byly respektovány reálné možnosti transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku s ohledem na vývoj nejlepších dostupných technologií, specifika jednotlivých sektorů, investiční cykly a aby nedošlo k podlomení jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Náklady transformace budou pro ČR vyšší než v západních zemích, které mají nižší podíl průmyslu na tvorbě HDP.

Svaz průmyslu a dopravy je přesvědčen, že k očekávanému návrhu na zvýšení cíle snižování emisí do roku 2030 a veškeré návazné legislativě musí být doplněna kvalitní studie dopadů se zahrnutím národních specifik a různých výchozích podmínek při dosahování navrhovaných cílů. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla vyhodnocena finální znění Vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a nebyly analyzovány dopady odchodu Velké Británie z EU, není jasné, kde se EU27 ohledně možného naplnění stávajících klimaticko-energetických ambicí do roku 2030 nachází. Legislativní a nelegislativní dokumenty jsou přitom připravovány v době, kdy ještě nedošlo ani k plné implementaci legislativy z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany a nebyly vyhodnoceny její reálné efekty.

Plánovaný harmonogram předložený Evropskou komisí je velmi ambiciózní a rizikový pro kvalitní zpracování legislativních a nelegislativních dokumentů, které by se měly opírat právě o analýzy dopadů. Zohlednění potřeb a možností jednotlivých sektorů, včetně komplexního vyčíslení dopadů, musí jednoznačně převážit nad snahou přijmout rychlá rozhodnutí.

Zdroj: www.spcr.cz