Experti vytvořili podklady pro systematické vzdělávání mladé generace od útlého věku přes základní, střední až po vysokou školu. Pomoci mají ke změně myšlení a životního stylu mladších generací, které budou při rozhodování o nejrůznějších aspektech svého života brát v úvahu jejich dopady na životní prostředí.

Cílem projektu je i naučit žáky vyhledávat relevantní informace a správně je kriticky vyhodnotit. Nový typ výuky má také působit na změnu zažitých vzorců myšlení nebo chování a pomoci dětem formovat svůj celkový životní styl, což je klíčové pro změnu zažitých spotřebitelských zvyklostí.

„Dítě, žák nebo student získá důležité poznatky pro orientaci v každodenním životě. Bude umět kriticky pracovat s informacemi, uvědomovat si možné alternativy a dokázat kreativně volit z nabízených možností. Studie a výukové materiály využijí nové výsledky výzkumu pro systematický rozvoj znalostí a kompetencí, které budou mít dopad do vzdělávacích politik,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR, která projekt podpořila částkou více než 6 milionů korun z Programu ÉTA.

Na projektu se spolu s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy po dobu tří let podíleli spolupracovníci ze společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. a z Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

V prvním roce řešitelé projektu vybrali nejnovější poznatky o environmentálních aspektech spotřebního chování, například hodnocení a prevenci dopadů na životní prostředí nebo změnu způsobu života a určili relevanci pro vzdělávání.

„Vybrali jsme dále koncepty a metodické nástroje pro podporu změny vzorců chování, kterými jsou zejména hodnoty udržitelnosti a životní orientace, kompetence, kreativita pro inovace, kritické myšlení, orientace v informačním prostředí a školní prostředí. Na základě teoretických východisek a dialogu s učiteli z praxe jsme vytvořili ve druhém roce metodické materiály a zahájili jejich testování. Výsledky testování a zkušenosti z procesu učení i sdílení a přenosu znalostí jsme pak ve třetím roce zahrnuli do konečné metodiky, vycházející z poznatků vědy, pedagogiky i zkušeností z praxe,“ vysvětlila Jana Dlouhá z Centra pro otázky životního prostředí.

Výzkumné téma udržitelné spotřeby se rozvíjí v teoretické rovině i v praxi vzdělávacích politik na národní (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) i mezinárodní úrovni, a to s ohledem na naplňování cílů udržitelného rozvoje. Autoři projektu jej rozpracovali z hlediska jednotlivce tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání. Téma udržitelné spotřeby v systému vzdělávání, tedy v rámcových vzdělávacích programech (RVP), prakticky absentuje. Proto ho výzkumníci nyní metodicky navrhli a vyzkoušeli.

Všechny materiály, které v projektu vznikly, jsou přehledně shromážděny v rámci webových stránek, kde jsou formou open access dostupné širokému okruhu zájemců.

Aktuálně jsou využívány například v programu Ekoškola. V této síti byl program pilotně ověřen v 10 třídách všech stupňů škol a plánuje se jeho další rozšiřování. Vytištěné Metodické listy tak byly předány přibližně 60 školám u příležitosti předávání certifikátů získání Zelené cesty programu Ekoškola, které se konalo 17. a 18. 6. 2021 na Staroměstské radnici.

Zdroj: www.businessinfo.cz