Sociální dialog

Výsledky evropského sociálního dialogu

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Výsledky evropského sociálního dialogu

Sociální partneři, ať už na nadodvětvové či odvětvové úrovni, spolu konzultují témata týkající se hospodářské a sociální politiky EU či opatření v konkrétním odvětví atd. Tato jednání mohou mít široké spektrum výstupů – rámcové dohody, akční rámce, společná stanoviska, prohlášení atd. Tyto výstupy pak musí být uvedeny do praxe v jednotlivých členských zemích, což je v současné době – vzhledem k rozdílům v národních legislativách, systémech sociálního dialogu atp. – jedním z nejslabších míst evropského sociálního dialogu.

Implementace, čili uvádění těchto výstupů do praxe v členských zemích EU tak může mít různé podoby. V zásadě mají sociální partneři dvě cesty, jak zajistit implementaci svých výstupů:

  • Implementace prostřednictvím směrnice EU – sociální partneři mohou požádat Komisi, aby zajistila implementaci výstupu formou směrnice, a v tom případě se po schválení Radou dohoda stává právně závaznou. Tato forma implementace je tak velmi efektivní
  • Sociální partneři se mohou rozhodnout implementovat výstup sociálního dialogu na úrovni EU „vlastní cestou", a pak záleží na národních sociálních partnerech, aby ve svých zemích zajistili plnění podle postupů a zvyklostí sociálních partnerů v členském státě (např. formou ustanovení v kolektivních smlouvách). Tato forma je daleko méně efektivní, neboť národní sociální partneři mají na své členské organizace často jen omezený vliv, nehledě na to, že členské organizace nemusí považovat výsledky sociálního dialogu na úrovni EU za dostatečně naléhavé, aby byli ochotni se jimi řídit. Výstupy takto implementované pak zpravidla mají jen velmi omezený dopad.

Výsledky evropského sociálního dialogu a způsob jejich implementace

V rámci evropského sociálního dialogu vzniká velké množství výstupů a textů, v nichž se nezúčastněný čtenář jen těžko orientuje. Následující tabulka podává přehled textů, které mohou v rámci evropského sociálního dialogu vznikat, a to jak v rámci nadodvětvového, tak i odvětvového sociálního dialogu.

Pro zjednodušení a také s ohledem na to, že české překlady nebývají jednotné, je uveden u názvů textů anglický ekvivalent.
V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny příklady textů česky i anglicky a je k dispozici i odkaz na zmíněný text – čtenář si může text vyhledat a seznámit se s obsahem, odvětvím, kterého se text týká, signatáři atd.

TYP TEXTU

NÁZEV

OBSAH

PŘÍKLAD

Dohody zakládající
závazné standardy

Rámcové dohody
prováděné
směrnicemi EU
(Framework
agreements)

Stanovují celounijní
závazné obecné zásady, které se provádějí směrnicemi EU.

Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (Framework agreement on parental leave)

Autonomní rámcové dohody
(Autonomous
agreements)

Stanovují obecné zásady, které jsou závazné pro
signatáře a provádějí se
na národní úrovni podle různých systémů sociálního dialogu.

Dohoda o minimálních požadavcích pro hráčské smlouvy v profesionálním fotbale v EU a zbytku teritoria UEFA (Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory)

Doporučení ke
standardům a
zásadám
(nezávazné
procesně
zaměřené texty)

Akční rámce
(Frameworks of action)

Definují politické priority.

Akční rámec pro zaměstnanost mladých (Framework of actions on youth employment)

Pokyny a kodexy chování
(Guidelines and codes of conduct)

Poskytují doporučení pro stanovení národních standardů.

Kodex chování v kožedělném a koželužském průmyslu (Code of conduct in the leather and tanning sectornd tanning sector)

Politická vodítka
(Policy orientations)

Podporují konkrétní politiky.

Koncept zaměstnatelnosti v sektoru železniční dopravy – doporučení (The concept of employability in the railway sector –   Recommendations)

Výměna informací

Společná stanoviska
(Joint opinions)

Dávají signál institucím EU nebo národním orgánům veřejné správy (lobování).

Společná doporučení pro lepší reprezentaci a integraci žen v železniční dopravě
(Joint recommendations for a better representation and integration of women in the railway sector)

Prohlášení (Declaration)

Popisují odhodlání k další práci, směřují k samotným sociálním partnerům.

Podpora sociálního dialogu v audiovizuálním průmyslu – Tallinnské prohlášení
(Promoting Social Dialogue in the Audiovisual Industry - Tallinn Declaration)

Nástroje
(Tools)

Poskytují zaměstnancům a společnostem informace, např. formou příruček a manuálů.

Prevence násilí třetích stran v obchodě – soubor nástrojů (Preventing third party violence in commerce – A toolkit)Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?