ODPOVĚĎ:

Odpověď na Vaši otázku může znít podle našeho názoru poměrně stroze, a to “ne, nemůže”.

Zákoník práce, podobně jako zákon o zaměstnanosti, upravují, na jaké informace se může zaměstnavatel ze zákona uchazeče o zaměstnání, popř. zaměstnance, závazně ptát.

Podle zákona o zaměstnanosti se nesmí zaměstnavatel chovat při výběru zaměstnanců diskriminačně – v některých případech by mohla pozitivní odpověď na otázku související s exekucemi vést k automatickému vyřazení uchazeče o zaměstnání z výběrového řízení, což by bylo projevem nerovného zacházení (postižitelné pokutou od Inspektorátu práce).

Dle ust. § 12 zákona o zaměstnanosti nesmí zaměstnavatel při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání.

Ze zákoníku práce pak plyne doplnění daného zákazu, resp. vymezení okruhu otázek, na které se může zaměstnavatel legitimně ptát a vyžadovat odpověď. Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat informace zejména o:

a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.

Otázka směřující k exekuci u uchazeče o zaměstnání není otázka, která by obecně byla relevantní z pohledu výkonu práce, proto se domníváme, že daná otázka na vstupní dotazník nepatří.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů