Sociální dialog

Veřejně prospěšné práce

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Veřejně prospěšné práce

Je možné vykonávat veřejně prospěšné práce jen, když jsem veden na úřadě práce?

Odpověď:

Co se rozumí veřejně prospěšnými pracemi, je vymezeno v § 112 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti takto:

„(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek.

(2) Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.“

Ze shora uvedeného je zřejmé, že veřejně prospěšné práce slouží k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání, tj. osob, které jsou jako uchazeči o zaměstnání vedeni v evidenci úřadu práce.

Výkon veřejně prospěšných prací je vykonáván v pracovněprávním vztahu, a tudíž za něj náleží mzda nebo plat, a to podle typu zaměstnavatele.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

 

 

 

 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?