Silná materiální deprivace se týkala 6,2 procenta populace a byla nižší než průměr EU. Podíl osob žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou činil v roce 2010 6,4 procenta. I tento ukazatel je v ČR v porovnání s ostatními členskými státy EU velice příznivý. Zaznělo to na zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO). Na jednání se hodnotila situace v zaměstnanosti a sociální postavení občanů EU v kontextu Strategie Evropa 2020.

Ze zprávy je dále jasné, že ČR patří v oblasti ohrožení chudobou mezi státy EU vykazující nejlepší výsledky. Míra ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením v ČR v roce 2010 (14,4 procenta) dosahuje lepších hodnot než ve všech starých členských státech (EU-15). Ještě lepší je situace České republiky v porovnání s členskými státy, které vstoupily do EU v roce 2004 a později. Obdobně příznivých výsledků ČR dosahuje v ukazateli míra ohrožení chudobou (s hodnotou 9 procent je na prvním místě v EU). V Německu je pro srovnání hodnota tohoto ukazatele vyšší o 6,6 p. b., v Belgii o 5,6 p. b.

Hodnota ukazatele silné materiální deprivace v ČR (6,2 procenta) není nijak dramaticky vyšší než v některých hospodářsky vyspělých členských státech EU. Například v Německu dosahuje hodnota tohoto ukazatele 4,5 procenta, ve Francii 5,8 procenta a v Belgii 5,9 procenta.

U ukazatele osob žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou stojí ČR na třetím místě (6,4 procenta) těsně za hospodářsky nejvyspělejšími státy EU, jako je Lucembursko (5,5 procenta) a Švédsko (5,9 procenta).

-pda-