Tyto a další informace vyplývající z dlouhodobého monitoringu nezaměstnanosti absolventů lze nalézt v publikaci “Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014“, vydané Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) v rámci projektu VIP II – Kariérové poradenství.

Ve vývoji v počtu nezaměstnaných absolventů škol sice dochází k cyklickým výkyvům, které jsou způsobené přílivem nových absolventů vstupujících na trh práce po ukončení školy (zejména v podzimních měsících), pokles nezaměstnaných absolventů škol v období 2013–2014 je nicméně i tak z obr. 1 dobře zřetelný.

V dubnu 2014 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována u absolventů nástavbového vzdělání (19 %) a absolventů středního odborného vzdělání s výučním listem (18 %). Mezi absolventy středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou byla v dubnu 2014 míra nezaměstnanosti 12 %, v případě vyššího odborného vzdělání 10 %. V rámci gymnaziálního vzdělání byla v dubnu míra nezaměstnanosti ve srovnání s ostatními kategoriemi vzdělání nejnižší (4 %) – v této kategorii jsou však zastoupeni převážně ti absolventi, kteří neuspěli u přijímacího řízení na vysoké školy a rozhodli se pro vstup na pracovní trh. Drtivá většina absolventů gymnázií dále pokračuje ve studiu v rámci terciárního vzdělávání.

Ve srovnání se situací v dubnu 2013 došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu prakticky ve všech kategoriích vzdělání. Nejvýraznější rozdíl byl zaznamenán v případě nástavbového vzdělání, kde došlo v míře nezaměstnanosti absolventů k poklesu o více než 11 procentních bodů. K poměrně výraznému poklesu došlo také u absolventů učebních oborů – ve srovnání s dubnem 2013 klesla míra nezaměstnanosti téměř o 10 procentních bodů,” vysvětluje Bc. Martin Úlovec, pracovník referátu trhu práce.

V rámci učebních oborů (kategorie E+H) byla v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti evidována ve skupinách oborů 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče (27 %), 31 Textilní výroba a oděvnictví (24 %), 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (23 %), dále 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (21 %) a 29 Potravinářství a potravinářská chemie (21 %). V případě posledních dvou zmíněných skupin oborů nicméně došlo v míře nezaměstnanosti k poměrně výraznému meziročnímu poklesu. Ve skupině oborů 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie poklesla míra nezaměstnanosti o 12 p. b., ve skupině oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie byl zaznamenán pokles o 11 p. b.

V případě středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M) je v dubnu 2014 nejvyšší míra nezaměstnanosti zaznamenána ve skupinách oborů 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (27 %), 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (23 %), 69 Osobní a provozní služby (22 %), 31 Textilní výroba a oděvnictví (19 %) a 16 Ekologie a ochrana životního prostředí (19 %). K výraznému poklesu v míře nezaměstnanosti došlo ve skupinách oborů 66 Obchod (pokles téměř o 10 p. b.), 29 Potravinářství a potravinářská chemie (pokles o 9 p. b.) a 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (pokles o 8 p. b.).

-lhe-