Co máme na mysli tzv. účelovým partnerstvím? Tento pojem můžeme vysvětlit jako dočasnou dohodu dvou či více partnerů, kterou uzavřeli za účelem vyřešení aktuálního problému v daném regionu a k dosažení společného cíle. Dohoda obsahuje specifikaci aktivit, které mají k dosažení cíle vést a k jejichž realizaci se partneři zavazují.

Svaz průmyslu a dopravy ČR má v tomto procesu důležitou roli. Funguje mimo jiné jako určitá platforma, na které mohou firmy prohlubovat stávající spolupráci s dalšími aktéry sociálního dialogu v regionu, vytvářet nové vazby a pomáhat tak celému českému průmyslu řešit aktuální problémy a úspěšně růst. Příkladem takovéto platformy jsou právě účelová partnerství. 

Nyní, několik měsíců po skončení projektu NORD, můžeme vyhodnotit úspěšnost procesu utváření nových partnerství v regionech. Za dobu trvání projektu NORD bylo vytvořeno či dále rozvíjeno celkem 28 účelových partnerství, z nichž bylo 14 regionálních sektorových dohod a 14 účelových partnerství jiného typu. 

A co se konkrétně jedná…

Regionálnísektorové dohody představují specifický druh účelového partnerství v regionu. Většinou si kladou za cíl podpořit zaměstnanost v určitém průmyslu, odvětví a umožnit propojení a koordinaci stávajících aktivit a strategických partnerů a dalších realizačních partnerů na trhu práce, kteří ovlivňují rozvoj lidských zdrojů v daném průmyslu. Z hodnocení regionálních sektorových dohod vyplynul převažující názor, že regionální sektorové dohody neplní svůj účel tak, jak by mohly a často je obtížné koordinovat, anebo vůbec podněcovat aktéry k aktivitám.

Naproti tomu partnerství jiného typu, uzavřená za účelem vyřešení aktuálního problému v daném regionu a k dosažení společného cíle v krátkodobém a střednědobém horizontu, byly hodnoceny pozitivněji. Důvodem může být fakt, že spolupráce partnerů má vést k cíli, který je dílčí, nejedná se o vyřešení zdánlivě komplexnějšího problému, je možné ho dosáhnout v relativně krátkém čase.

Výstup

O konkrétních typech účelových partnerství, zkušenostech a přínosech se dočtete v dokumentu “Účelová partnerství v regionech – zkušenosti, přínosy, potenciál jejich dalšího vývoje”, který je ke stažení ZDE

-lhe-