Sociální dialog

Tripartita v Ústeckém kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Ústeckém kraji

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (dále jen HSR-ÚK) je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje.

Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Na realizaci stanoveného cíle se HSR-ÚK podílí zejména:

 • spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, Regionálního operačního programu a obdobných programů schválených Parlamentem ČR, Vládou ČR nebo zastupitelstvem Ústeckého kraje,
 • předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje Ústeckého kraje prostřednictvím Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí SZ Čech a obdobných programů vztahujících se na oblast SZ Čech,
 • kontrolou plnění UV č. 50/2002 a UV č. 189/2002 ke Zprávě o hospodářské situaci Ústeckého kraje.

HSR-ÚK chce prosazovat a podporovat zejména:

 • rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst,
 • restrukturalizaci a rozvoj průmyslu a služeb,
 • lázeňství, cestovní ruch a zdravotnictví,
 • dopravní infrastrukturu,
 • revitalizaci krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí a ostatní průmyslovou činností oborů chemie a energetiky,
 • opatření k ochraně životního prostředí,
 • rozvoj lidských zdrojů, dosažení souladu vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce,
 • rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí,
 • přeshraniční spolupráci zaměřenou na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit.

Orgány HSR-ÚK

 • Sněm - je nejvyšším orgánem HSR-ÚK, který stanoví zásadní programové cíle HSR-ÚK, schvaluje Statut a jeho změny, rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem.
 • Předsednictvo - je výkonným a statutárním orgánem HSR-ÚK, který zejména:
  • a) zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSR-ÚK, podílí se na realizaci rozvojových a podpůrných programů kraje,
  • zastupuje HSR-ÚK při jednáních s vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí,
  • uzavírá obchodní smlouvy a smlouvy o spolupráci s jinými subjekty,
  • schvaluje Finanční řád a stanoví výši členského příspěvku, včetně jejich změn,
  • zřizuje Finanční komisi a podle potřeby další odborné komise, jmenuje předsedy komisí,
  • rozhoduje o zřízení sekretariátu HSR-ÚK, jeho personální obsazením a finančním zabezpečením.
 • Výkonný výbor - společně s předsedou HSR-ÚK připravuje program jednání Předsednictva HSR-ÚK, sleduje plnění usnesení Předsednictva HSR-ÚK a Sněmu HSR-ÚK. Jednání Výkonného výboru svolává a řídí předseda HSR-ÚK.
 • Finanční komise
 • Odborné komise

Více informací na stránkách HSR-ÚK

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?