Sociální dialog

Tripartita v Karlovarském kraji

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Tripartita v Karlovarském kraji

Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK) je společným dobrovolným dohodovacím a iniciativním orgánem zaměstnavatelů, odborů veřejné správy a přistoupivších neziskových subjektů pro tripartitní vyjednávání s cílem dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje. RHSD KK umožňuje vzájemně respektovanou formou dialogu udržet sociální smír jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů kraje. Sociální partneři budou usilovat o spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem přispět k dosažení stanoveného cíle.

Partnery v RHSD v KK jsou:

 • Veřejná správa Karlovarského kraje
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové svazy

Orgány RHSD KK tvoří:

 • Plenární schůze - je nejvyšším dohodovacím orgánem RHSD KK a tvoří jí 7 představitelů veřejné správy kraje – jmenovaných Radou Karlovarského kraje, 7 představitelů reprezentativních odborových svazů a 7 představitelů reprezentativních zaměstnavatelských, podnikatelských svazů a hospodářských komor a 2 představitelé reprezentující přidruženou neziskovou právnickou osobu. Plenární schůze řeší především:
  • řeší závažnou problematiku vyplývající ze Statutu,
  • projednává věcné záměry a návrhy vyhlášek, směrnic a zákonů, týkající se rozvoje kraje v návaznosti na článek 1 Statutu,
  • dohoduje zásadní rozpory mezi partnery,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • zřizuje na návrh předsednictva pracovní komise a jmenuje předsedy komisí,
  • stanoví program jednání na návrh předsednictva,
  • schvaluje na návrh předsednictva změny Statutu a Jednacího řádu,
  • schvaluje přistoupení neziskových právnických osob,
  • posuzuje a vyhodnocuje naplňování účelu RHSD Karlovarského kraje,
  • rozhoduje o zániku RSHD KK.
 • Předseda - je hejtman Karlovarského kraje. Přísluší mu jednat jménem RHSD KK a navenek jí zastupovat. V případě odůvodněné potřeby deleguje pravomoc jednat jménem RHSD KK na člena předsednictva.
 • Předsednictvo - je výkonným orgánem, který v období mezi jednáními plenární schůze především:
  • předkládá návrhy plenární schůzi na změnu Statutu a Jednacího řádu,
  • projednává koncepční dokumenty, zejména v oblastech vymezených ve Statutu,
  • jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání plenární schůze,
  • posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství,
  • řeší situace ohrožující sociální smír,
  • informuje plenární schůzi o výsledcích svých jednání.
 • Pracovní komise - jsou stálými expertními orgány RHSD KK, zřízené za účelem řešení záležitostí věcně vymezených článkem 1 Statutu. Pracovní skupiny jsou expertními orgány RHSD KK, které za stejným účelem a se stejnou mírou odpovědnosti mimořádně a dočasně řeší aktuální záležitosti společného zájmu zúčastněných delegací nad rámec věcného vymezení ve Statutu.

Více informací na stránkách Karlovarského kraje

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?