K Národní dohodě byla zpracována podrobná důvodová zpráva a akční plány pro jednotlivá témata. Všechny podklady byly po interním připomínkovacím procesu ze strany projektového vedení, partnera projektu a zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách, zaslány k externí oponentuře navrhovaných opatření odvětvovým a odborovým svazům.

Potěšující zprávou je, že v Národní dohodě jsou navržena konkrétní opatření, jež podporují aktivity obsažené v Reformě školství, učňovského a technického vzdělávání, kterou zpracoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek.

Ke 30. listopadu 2014 odevzdaly tvůrčí týmy také prvotní návrhy všech sektorových a regionálních sektorových dohod. V první fázi se dohod ujalo vedení projektu, které je posuzuje z metodického hlediska a především z pohledu konkrétnosti a realizovatelnosti definovaných opatření. Následně postoupí sektorové dohody a regionální sektorové dohody do další etapy, v níž budou upřesňovány a dojednávány jednotlivé aktivity, ke kterým se pak zaváží jednotliví aktéři ze strany zaměstnavatelů (případně zaměstnavatelských svazů), škol a dalších vzdělávacích institucí, krajských samospráv a Úřadu práce ČR. Po této precizaci bude již začátkem tohoto roku přikročeno k projednávání s relevantními partnery a podepisujícími stranami.

Dalším cílem projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů” je posunout, zejména kvalitativně, strukturu Národní soustavy povolání. Proto byli ve spolupráci se zastřešujícím Fondem dalšího vzdělávání nominováni experti z jednotlivých odvětví, jejichž úkolem bylo provést inventuru a případnou revizi stávajících jednotek práce a dopracovat nové jednotky práce. Do konce tohoto roku by měly být zaslány zpracované jednotky práce ke kvalitativnímu posouzení.