Svaz se svými partnery AVO a AMSP zaslal dopis ministru financí I. Pilnému, ve kterém vyjadřuje zásadní nesouhlas s navrhovaným rozpočtem na VaVaI předloženým ministerstvem financí. Ten nejvíce postihuje aplikovaný výzkum. Věříme, že pan ministr náš požadavek podpoří, protože se jedná o cílenou podporu pro dlouhodobý růst naší ekonomiky. Rozhodně nechceme navyšování rozpočtového deficitu, ale prostor pro původně schválenou výši rozpočtu na VaVaI vidíme.

V dopise jsme vyjádřili znepokojení nad přípravou návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2018 (s výhledem na léta 2019-2020) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), kde došlo k radikálnímu snížení prostředků hlavně v oblasti průmyslového aplikovaného výzkumu, které bylo schváleno usnesením vlády č. 442 dne 14. 6. 2017.

Svaz vidí jako důležitou podporu aplikovanému výzkumu, který vytváří výsledky využívané tuzemskými firmami k posílení jejich konkurenceschopnosti a úspěšnosti na celosvětových trzích. Ministerstvo financí však nejvíce krátilo prostředky v rozpočtových kapitolách MPO a TAČR (v roce 2018 o 1,8 mld. Kč), které jsou určeny právě na podporu orientovaného průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje s definovanými výstupy a výsledky. Opatření by tak mělo mít dopad na programy TAČR, jako EPSILON či DELTA, nebo výdaje MPO skrze program TRIO a kofinancování OP PIK v oblasti VaVaI. Jedná se tak o podporu např. vývoje ekologických dopravních prostředků, nových kompozitních materiálů, výzkumu nových technologií na čištění vody a půdy, vývoje špičkových elektronových mikroskopů a mnoha dalších oblastí. Tyto programy také napomáhají sbližování firem a výzkumných organizací a následně tak rozvíjí možnosti společného smluvního výzkumu či komercializace výsledků VaV. Navíc, na rozdíl od jiných navyšovaných výdajů v návrhu rozpočtu, tyto prostředky mají velký potenciál přinést do budoucna další zdroje příjmů státního rozpočtu.

K požadavku na revizi návrhu rozpočtu na VaVaI připraveného MF nás vedou následující důvody:

1.   Tento návrh rozpočtu nerespektuje platný střednědobý výhled rozpočtu v oblasti VaVaI na léta 2018 a 2019, na základě kterého zejména malé a střední podniky a výzkumné ústavy v oblasti průmyslu společně již začaly uskutečňovat své strategie vedoucí ke konkurenceschopným výrobkům a službám. Nestabilní rozpočtové prostředí vzniklé ignorováním odpovědnosti za přípravu státního rozpočtu podle zákona č. 130/2002 Sb. a střednědobých výhledů výrazně snižuje efektivitu výdajů na VaVaI.

2.   Na předchozím zasedání vlády dne 22. 5. 2017 bylo schváleno usnesení vlády č. 385/2017, které schválilo výdaje státního rozpočtu na VaVaI na léta 2018 až 2020. I toto usnesení již bylo schváleno jako kompromis, protože oproti původním požadavkům byl výsledný schválený rozpočet krácen o cca 1,5 mld. Kč. Toto usnesení je dosud platné a jeho příprava trvající přes půl roku poprvé zohlednila budoucí výrazný pokles podpory ze strukturálních fondů EU.

3.   Schválený rozpočet na VaVaI (usnesení č. 385/2017) je mimo jiné i výsledkem soustavného několikaletého vyjednávání Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace výzkumných organizací
a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Jako první návrh rozpočtu po řadě let posiluje výdaje na průmyslový a aplikovaný výzkum.

4.   Původně dohodnutý a v květnu schválený rozpočet na VaVaI v sobě obsahuje strukturální změny a zohlednění programového plánování podpory v této oblasti.

ČR je průmyslově zaměřenou ekonomikou, která nutně potřebuje posílit orientovaný průmyslový a aplikovaný výzkum pro zachování a zvýšení budoucí konkurenceschopnosti a orientace na výrobky a procesy s vyšší přidanou hodnotou. Svaz proto využije také další možnosti pro jednání, jako je např. zasedání RHSD.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-