K navrženým termínům a podmínkám otevření máme tyto komentáře a výhrady:

1. Souhlasíme s možností otevřít školy k přípravě a individuálním konzultacím pro žáky, připravující se na přijímací zkoušky, maturity a absolutoria, od 11. května 2020 (ovšem takovéto konzultace lze v režimu one-to-one uskutečňovat již dnes). Také doposud přijatá legislativní opatření a metodické návody MŠMT dávají podle našeho názoru školám dostatečnou možnost, jak zajistit ukončování vzdělávání a přijímání žáků, vč. pokračování distanční výuky a klasifikace ostatních ročníků do konce tohoto školního roku.

2. Ovšem plán na otevření prvních stupňů ZŠ po 25. květnu nepovažujeme za přínosný a konzistentní. Zásadně nesouhlasíme s tím, že návrh nechává rozhodnutí o otevření školy na konkrétním řediteli, čímž zcela přenáší odpovědnost státu a státních orgánů za zajištění ochranných pomůcek a všech souvisejících hygienických opatření na stranu ředitelů škol.

3. Přenechání odpovědnosti za otevření škol ředitelům škol nevnímáme jako systémové a plošné opatření. Požadujeme jasný plán ochrany žáků a pracovníků škol, vč. zajištění ochranných prostředků a dalších pomůcek, ze strany státu. V opačném případě požadujeme zajistit kvalitní online vzdělávání jako základní službu státu. Tím také zajistit, aby se vzdělávací zátěž nepřenášela na rodiče pracující v režimu home office, na což si stěžují mnozí zaměstnavatelé.

4. Z informací z tiskové konference České školní inspekce z 15. dubna 2020 vyplývá, že většina škol a drtivé množství žáků se byli schopni adaptovat na nové formy výuky. Podle našeho názoru ale MŠMT rezignovalo na potřeby sjednocení chaotické komunikace a zajištění kvalitní online výuky. Jsme přesvědčeni, že v současné době by se pozornost všech aktérů (vč. dobrovolného zapojení firemní sféry) měla zaměřit na zajištění dostupnosti vhodných komunikačních platforem a vhodného digitálního vzdělávacího obsahu pro všechny žáky, vč. znevýhodněných.

5. Pokud jde o rodiče, kteří nemohou pracovat na home office, doporučujeme zařadit do opatření možnost školy na zorganizování „hlídacích skupin“ pro žáky do 13-ti let, o jejichž vytvoření může požádat skupina rodičů či jejich zaměstnavatel (jako to funguje v případě dětí zdravotníků, záchranářů a policistů).

Na základě těchto argumentů NESOUHLASÍME s plánem MŠMT na neřízené otevírání škol po 25. květnu 2020 a žádáme z pozice člena Rady hospodářské a sociální dohody ČR o přehodnocení tohoto plánu. Současně upozorňujeme, že návrh neřeší ekonomické dopady pro zaměstnavatele a zaměstnance, tedy dlouhodobý výpadek zaměstnanců a pokrytí jejich nákladů ošetřovným.

Nad rámec tohoto prohlášení dále apelujeme na to, aby MPSV změnilo svůj dosavadní negativní přístup k možnosti nahradit prezenční výuku v celoživotním učení a vzdělávání dospělých (vč. firemního vzdělávání) distanční formou výuky.

Za SP ČR
viceprezidentka Milena Jabůrková