Svaz průmyslu a dopravy ČR vytvořil expertní tým pro udržitelnost, který zastřeší současnou paletu existujících aktivit této největší zaměstnavatelské a podnikatelské organizace a zároveň je rozšíří a systematizuje. Do nového týmu se zapojili zástupci členských podniků, oborových asociací, ale i spolupracujících akademických organizací. Tým bude svoji činnost koordinovat také se signatáři Výzvy k druhé ekonomické transformaci, jejímž partnerem Svaz průmyslu je.

Expertní tým pro udržitelnost bude projednávat a připravovat stanoviska k oblastem legislativy souvisejících s udržitelností a ESG, které ovlivňují byznys. Příkladem je chystaná unijní směrnice o podávání zpráv ze strany podniků o udržitelnosti (CSRD), která dále rozšiřuje původní směrnici o podávání zpráv z nefinančních oblastí. SP ČR pomůže svým členům adaptovat se na nové trendy a povinnosti, včetně implementace cílů OSN Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Tým bude připravovat také odborné semináře, školení a programy pro členskou základnu.

“Udržitelný rozvoj je jednou z priorit a cílů Evropské unie a je předmětem řady legislativních diskuzí a záměrů na evropské i globální úrovni, které budou mít dopad i na podniky operující v Česku. Svaz proto vnímá tuto oblast jako jednu ze svých zastřešujících priorit a svým novým expertním týmem chce nabídnout pomocnou ruku svým členům. Zároveň využijeme členství Svazu v BusinessEurope a jeho pracovních skupinách, abychom aktivně ovlivnili legislativní i nelegislativní diskuze v EU, a v součinnosti s Business at OECD také na globální úrovni. Jednou konkrétní oblastí, o kterou se budeme snažit v koordinaci s našimi partnery, je zabránění neúnosné administrativní zátěže firem, kterou by některé uvažované systémy reportování mohly přinést,“ uvedla Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR a členka výkonného předsednictva Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Skupina vzniká pod odborným vedením Petra Jonáka, člena představenstva Svazu, který je ředitelem pro vnější vztahy a udržitelnost ve společnosti T-Mobile. V minulosti se podílel na strategiích konkurenceschopnosti ČR, byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dlouhodobě se věnuje oblasti udržitelnosti a ESG. Petr Jonák zároveň zastřeší pilíř Sustainability ve Výzvě k druhé ekonomické transformaci. Letos v lednu ho ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková jmenovala také členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj

„Udržitelnost a cíle ESG budou v dalších letech jedním z největších impulzů inovací a budou také podmínkou udržení konkurenceschopnosti. Nesprávná regulace ale může firmám značně ublížit. Udržitelnost každopádně bude neoddělitelnou součástí ekonomické transformace, na jejímž prahu se Česká republika nachází. Do pracovní skupiny se nám podařilo dostat řadu odborníků z různých sektorů a jednou z našich prvních priorit bude připravit naše členy na Směrnici o nefinančním reportingu, kterou přes její význam řada firem stále nevnímá a neuvědomuje si, že na ně dopadne. To bude také jedním z našich prvních cílů na první polovinu tohoto roku,“ uvedl Petr Jonák, člen představenstva SP ČR zodpovědný za oblast udržitelnosti a předseda nového expertního týmu SP ČR pro udržitelnost.

Udržitelnost vnímáme ve všech třech pilířích konceptu ESG. Dnes ve veřejné debatě výrazně převládá pilíř „E“ (Environment), čili diskuse o životním prostředí a klimatu. Zapomínat na zbylé dva pilíře Social a Governance by však bylo chybou,“ dodal Jonák.

O EXPERTNÍCH TÝMECH SP ČR

Nový Expertní tým (ET) pro udržitelnost doplní dalších 14 oblastí, kterým se SP ČR systematicky věnuje. V expertních týmech jsou zastoupeni odborníci převážně z řad členů a vytváří stanoviska k projednávaným legislativním návrhům. Mezi expertní týmy SP ČR patří např.: ET pro digitální ekonomiku, ET pro zaměstnanost, ET pro environmentální politiku, ET pro energetickou a klimatickou změnu, EU tým, ET Platforma exportérů a další.