Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) má v rámci tuzemského sociálního dialogu exkluzivní postavení jako lídr zaměstnavatelů a jako takový si uvědomuje svou zodpovědnosti při prosazování jejich zájmů. V loňském roce realizovali zástupci SP ČR stovky jednání se zástupci partnerů v sociálním dialogu. Tato jednání probíhala na nejrůznějších úrovních, a to od ryze pracovní a expertní roviny činnosti pracovníků výkonného aparátu Svazu, až po setkávání s představiteli odborů a vlády na vrcholné úrovni, kde zaměstnavatele reprezentovali členové představenstva SP ČR a prezident Svazu, Jaroslav Hanák.

Týmy odborníků SP ČR věnují přípravě na jednání tripartity nemalou část své pracovní kapacity a jejich zájmem je, aby jednání byla efektivní a přinášela výsledky. V rámci jednání tzv. národní tripartity (tj. plenárních schůzí RHSD) se Svazu mimo jiné podařilo prosadit, aby na závěr projednání každého bodu programu bylo navrženo a přijato usnesení doporučující další postupy řešení. Usnesení by z pohledu SP ČR postrádala smysl, pokud by nebylo vyhodnoceno jejich plnění. Svaz proto průběžně zpracovává i přehled o tom, jak se daří usnesení plnit a zejména jak se daří prosazovat požadavky zaměstnavatelů.

Pokud se máme probírat abecedou konkrétních úspěchů Svazu průmyslu a dopravy ČR při prosazování oprávněných zájmů zaměstnavatelů v loňském roce, nesmíme pominout především oblast školství (přijímací zkoušky, povinné maturitní zkoušky z matematiky, vzorové smlouvy), trh práce (regionální mobilita, agenturní zaměstnávání, posílení kapacity zastupitelských úřadů pro urychlení vyřizování vstupních víz pro občany Ukrajiny) či řešení problematiky insolvencí.

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Novela zákona o zaměstnanosti neobsahuje zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a kvóty.

DANĚ

 • Nově připravovaný zákon o dani z příjmu by měl obsahovat institut samovyměření či nezadržování nesporné částky vratky DPH. Krom toho by se měla zjednodušit daňová přiznání a mělo by dojít k propojení jednotlivých veřejných registrů.
 • SP ČR přesvědčil vládu, aby dodržela slib a v tomto volebním období nepřicházela s návrhy jako sektorová či progresivní daň.

DIGITÁLNÍ AGENDA

 • SP ČR dosáhl jmenování vládního koordinátora digitální agendy.
 • SP ČR prosadil revizi všech vládních strategických materiálů s dopadem na digitální agendu a pracovních a poradních orgánů vlády v oblasti digitální agendy.
 • SP ČR inicioval kroky vlády v oblasti ochrany osobních údajů.
 • SP ČR aktivně přispěl k tvorbě vládní Iniciativy Průmysl 4.0 a podílí se na zavádění Průmyslu 4.0 ve firmách.
 • Svaz napomáhá splnění podmínek pro co nejrychlejší zahájení nové fáze výstavby rychlých internetových sítí.
 • SP ČR má místo v Radě vlády pro informační společnost jako jediný nevládní člen.
 • SP ČR napomohl rychlému vyřešení patové situace v oblasti pravidel přenosu osobních dat mezi EU a US.

EET

 • Svaz se podílel na přípravě zákona, uspěl například s úpravou režimu off-line.

EIA

 • Z iniciativy SP ČR vláda vyjednala v Bruselu možnost výjimky ze zákona EIA pro 9 klíčových dopravních staveb.
 • SP ČR úspěšně tlačil na zajištění dostatečné kapacity pro rychlé vydávání závazných stanovisek EIA.

EKOLOGIE

 • Svaz prosadil redukci původních návrhů poplatků v novele vodního zákona.
 • SP ČR zahájil diskusi nad koncepčním řešením financování vodního hospodářství.
 • SP ČR přispěl ke změně znění nařízení vlády o přípustném znečištění povrchových vod a zamezili jsme negativním dopadům na průmysl.
 • Svazu se podařilo schválit zákon o ovzduší ve znění, které neobsahuje pro průmysl rizikové úpravy regulace pachů.
 • SP ČR se účastnil přípravy a projednávání zákonů o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností.
 • Svaz pomáhá zamezit omezující regulaci i na evropské úrovni, například Evropský parlament neschválil regulaci testování emisí v reálném provozu.

ENERGETIKA

 • Svaz pomohl prosadit prolomení limitů těžby hnědého uhlí na lomu Bílina.
 • SP ČR pomáhá prosazovat celospolečenské téma energetických úspor a aktivnější roli státu v jejich dosahování a vykazování.
 • SP ČR úspěšně prosazuje rozumné řešení notifikace podpory obnovitelných zdrojů.

EXEKUČNÍ SRÁŽKY

 • SP ČR prosadil snížení administrativní (a finanční) zátěže zaměstnavatelů.

EVROPSKÁ UNIE

 • Svaz úspěšně prosazuje minimalizaci negativních dopadů nových regulací z Bruselu – například v případech transpozice směrnice o podávání zpráv z nefinančních oblastí a o politice diversity.
 • SP ČR bojuje za revizi směrnice EK o vysílání pracovníků v rámci vnitřního trhu.

EXPORT

 • Svaz ovlivnil posílení sítě ekonomických diplomatů a kanceláří CzechTrade.
 • SP ČR organizoval každoroční konzultace ekonomických diplomatů a vedoucích kanceláří CzechTrade s firmami – celkem se loni uskutečnilo přes 2200 schůzek.
 • V roce 2016 Svaz uspořádal 13 zahraničních podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo téměř 300 podnikatelů a exportérů.

FINANCE

 • SP ČR prosadil do státního rozpočtu navýšení prostředků pro aplikovaný výzkum, prostředky pro dopravní infrastrukturu a exportní financování a pojištění.
 • Svaz prosadil prostředky na program EPSILON a TRIO.

INSOLVENČNÍ ZÁKON

 • Svaz vyvolal diskusi o nekalých praktikách v insolvenčním řízení.
 • SP ČR prosadil pozměňovací návrhy do novely zákona ve prospěch firem:
  o ochranu proti šikanózním insolvenčním návrhům,
  o elektronizaci podání,
  o větší dohled Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci.
  o pozměňovací návrh ohledně posuzování úpadku v případě platební neschopnosti (tzv. mezera krytí).

KARENČNÍ DOBA

 • SP ČR blokuje zrušení prvních tří dnů neplacené nemocenské.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

 • Svaz dosáhl zvýšení počtu dní pro odstranění pochybností z 5 kalendářních na 5 pracovních dnů a zmírnění sankcí pro firmy.
 • SP ČR je partnerem projektu QR faktura Komory daňových poradců – nástroj snížení administrativní náročnosti.

KVARTÁLNÍ ŠETŘENÍ

 • SP ČR spolupracuje s ČNB při tvorbě pravidelných konjunkturálních průzkumů.

MÉDIA

 • SP ČR zviditelnil byznysová témata v důležitých tištěných a internetových médiích.
 • V roce 2016 byl Svaz zmíněn v médiích více jak 4000 krát a významně působil i na sociálních sítích (FB, TW, Linked IN).
 • SP ČR připravil s periodikem Deník vydání téměř 70 regionálních příloh na podporu technického vzdělávání.

OPERAČNÍ PROGRAMY

 • SP ČR prosadil navýšení alokace v I. výzvě programu Potenciál či prosadil navýšení alokace v I. výzvě programu Aplikace o 2 mld. Kč.
 • Svaz prosadil jsme zmírnění hodnocení hospodárnosti v OP PIK.
 • SP ČR se podařilo přenést zkušenosti z praxe do úpravy textů výzev k zajištění efektivního čerpání.
 • SP ČR prosadil zahájení jednání ČR s Evropskou komisí o zrušení 20% limitu čerpání evropských prostředků velkými podniky ve vybraných programech OP PIK.

ROZPOČTOVÁ POLITIKA

 • SP ČR prosadil do státního rozpočtu navýšení prostředků na aplikovaný výzkum a kosmické aktivity, na dopravní infrastrukturu či zdrojové zajištění exportního financování a pojištění.

SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

 • Do novely zákona byly zapracovány výstupy projektu SP ČR a ASO (např. výstupní zdravotní prohlídky).

ŠKOLSTVÍ

 • Svaz prosadil povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů od roku 2017 a povinnou maturitu z matematiky od 2021.
 • SP ČR prosadil nový způsob akreditací a vyšší účast zástupců zaměstnavatelů v akademických orgánech.
 • SP ČR má zástupce v Radě nově zřízeného Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy.

TRH PRÁCE

 • SP ČR zabraňuje prosadit do Novely zákoníku práce řadu požadavků s významnými ekonomickými dopady na zaměstnavatele.
 • Svaz aktivně podporuje zaměstnávání odsouzených, pořádáme pro firmy workshopy s Generálním ředitelstvím věznic.
 • SP ČR ovlivnil nástroje pro mobilitu mezi regiony a program tzv. mezigeneračního tandemu.

UKRAJINA

 • Svaz prosadil nábor a zaměstnávání občanů z Ukrajiny nejen na vysoce, ale i na středně a nízkokvalifikované pozice ve firmách (tzv. režim Ukrajina).
 • Jako garant režimu Ukrajina SP ČR zpracovává firmám podané žádosti.

VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

 • Svaz prosadil navýšení prostředků pro aplikovaný výzkum – celkový rozpočet na VaVaI 32,7 mld. Kč je nejvyšší v historii.
 • SP ČR prosadil možnost zahrnout certifikace do daňově uznatelných nákladů.
 • SP ČR prosadil novelu zákona o VaVaI přinášející snížení administrativní zátěže a zřizující závazný seznam výzkumných organizací.
 • Svaz prosadil vydání metodických pokynů MŠMT pro vykazování hospodářských činností výzkumných organizací v souvislosti s problematikou veřejné podpory v OP VaVpI a OP VVV.
 • SP ČR se zapojil do přípravy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR.
 • SP ČR podporuje transfer výsledků výzkumu do praxe – například zapojením do Středoevropského centra excelence pro strojní inženýrství.

Nesmíme však pominout, že kromě úspěchů Svaz průmyslu a dopravy ČR v loňském roce zaznamenal rovněž dílčí neúspěchy, respektive v řadě oblastí přetrvává situace, kde by z pohledu zaměstnavatelů bylo žádoucí dosáhnout výraznějších výsledků.

Mezi tyto oblasti, kde hodlá Svaz průmyslu a dopravy ČR výrazněji napnout v příštím období síly, patří například podpora aplikovaného výzkumu, novela stavebního zákona, zaostávání ČR v digitální oblasti či neprovázanost rozpočtové politiky s prioritami hospodářské politiky.

David Vondrák,
manažer pro členskou základnu
Svazu průmyslu a dopravy ČR