V kolonce nejčastější porušení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stejném čase patřilo: vyhledání a hodnocení rizik včetně přijímání opatření k jejich odstranění, chybějící nebo neúplná provozně technická dokumentace, nevybavení zaměstnanců předepsanými osobními ochrannými pracovními prostředky a nesprávná organizace práce. Statistiky představil Státní úřad inspekce práce.

Kontroloři úřadu přitom od začátku roku uskutečnili u zaměstnavatelů a samostatně podnikajících fyzických osob 4 984 kontrol. Inspektoři zjistili 3 089 porušení právních předpisů a zaměstnavatelům uložili 199 pokut v celkové výši 5 717 000 korun.

V I. čtvrtletí letošního roku evidoval Státní úřad inspekce práce 12 289 pracovních úrazů. Z tohoto počtu bylo 31 smrtelných a 337 závažných pracovních úrazů (s hospitalizací delší než 5 dnů). Největší počet pracovních úrazů byl evidován v odvětví stavebnictví, kdy hlavní příčinou vzniku těchto pracovních úrazů bylo používání nebezpečných pracovních postupů. Konkrétně se jednalo o nedodržení bezpečnostních požadavků při práci ve výškách. Velký počet pracovních úrazů je evidován také v odvětví logistiky, a to při přepravě a manipulaci s materiálem.

Oblastní inspektoráty práce od počátku roku přijaly celkem 1 632 podnětů ke kontrole poukazujících na porušování právních předpisů zaměstnavateli v oblasti pracovních vztahů a podmínek a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě těchto podnětů provedly oblastní inspektoráty práce 837 kontrol a za zjištěná porušení právních předpisů uložily pokuty v celkové výši 2 439 000 korun.

Inspektoři poskytli občanům na poradenských místech ve 21 785 případech základní poradenství v oblasti pracovněprávní. Nejčastěji dotazy směřovaly do oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru a do oblasti odměňování zaměstnanců.

Oblastní inspektoráty práce od počátku roku posoudily a vydaly vyjádření k 596 vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, a to z pohledu, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) budou i v roce 2011 pokračovat společné kontroly kontrolních orgánů resortu MPSV (úřadů práce, oblastních inspektorátů práce a okresních správ sociálního zabezpečení). Kontroly jsou primárně zaměřeny na potírání nelegální práce, dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti BOZP a právních předpisů v oblasti sociálního pojištění.

V rámci koordinovaných kontrol bylo orgány inspekce práce do konce března 2011 zahájeno 455 koordinovaných kontrol u zaměstnavatelů a 270 z nich bylo ukončeno 206 zaměstnavatelů přitom porušilo pracovněprávní předpisy a kontroloři vydali 538 nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Na základě provedených kontrol zaměstnavatelů podaly inspektoráty práce 3 podněty na živnostenské úřady k dalšímu řízení a bylo podáno 1 oznámení o podezření z páchání trestné činnosti. V souvislosti s realizací koordinovaných kontrol uložily oblastní inspektoráty práce v 1. Čtvrtletí 2011 za zjištěná porušení právních předpisů 46 pokut v celkové výši 1 265 000 korun.

-pda-