Svaz průmyslu a dopravy opakovaně a veřejně plně podporuje fungování kontrol Státního úřadu inspekce práce a uvádí, že kontrolní činnost, kterou předvídá zejména Zákoník práce, Zákon o inspekci práce a kontrolní řád je naprosto legitimním a efektivním nástrojem výkonu státní správy. Svaz zcela podporuje, aby ten, kdo neplní zákonné povinnosti zejména v tak zásadní oblasti, jako je pracovní právo, byl po právu na takové jednání nejen upozorněn, ale aby následovala přiměřená sankce, která má mít zejména výchovný účinek.

Svaz ale konstatuje, že jakýkoliv výkon veřejné moci, musí být činěn v souladu se zákonem. Svaz se značným znepokojením konstatuje, že aktivity paní ministryně zásadně zpochybňují celý legitimní proces kontrol. Toto zpochybnění spočívá v tom, že:

  • ministryně veřejně deklaruje názvy konkrétních společností, vč. zjištěných nedostatků, bez možnosti, aby se příslušné firmy měly možnost bránit a využít řádného procesu nezávislého, neveřejného a nezaujatého správního řízení, vč. všech opravných prostředků, které jim právní řád ČR poskytuje, a to včetně otázek spojených s ochranou osobních údajů a v souladu s principy GDPR a možného poškození dobrého jména firmy.
  • ministryně zpochybňuje status tzv. přizvané osoby, kdy lze pochybovat, v jakém postavení se nachází paní ministryně a zejména další osoby, které sama ministryně ke kontrolám přizvala. SÚIP si samozřejmě může ke kontrole přizvat i tzv. “přizvané osoby”, ale z povahy věci by to měl být někdo, kdo např. tlumočí, a tedy jeho přítomnost je nezbytná pro průběh kontroly. Přítomnost ministryně či dalších osob, které nesouvisí přímo s cílem a náplní inspekce, resp. s cílem kontroly, může kontrolovaný subjekt zpochybnit podle § 10 odst. 1 kontrolního řádu. Platí obecný právní princip, že státní orgán zasahuje jen v mezích, které mu zákon dovoluje.
  • ministryně je ze svého titulu pro SÚIP nadřízený služební úřad a její osobní účast při kontrolách tak v zásadě popírá dvoustupňový princip a může zpochybnit nepodjatost odvolacího/správního řízení. Paní ministryně (a zejména osoby jí přizvané) nemá status inspektora a má vykonávat nezávislý dohled. V těchto konkrétních případech nelze aplikovat princip soukromého práva, tedy co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Princip veřejného práva a výkonu státní moci je výslovně vymezen zákonnými normami. Veškeré informace o právech a povinnostech kontrolované osoby jsou na webu SUIP.

Postoj a aktivity paní ministryně znevažují důležitou a náročnou funkci Státního úřadu inspekce práce, jehož činnosti považujeme za nedílnou součást fungování trhu práce.

Medializované kontroly politiků, které se objevují jen bezprostředně před volbami, snižují důvěru k institucím státu a důvěru k řádnému procesu. Zástupci českého byznysu se ohrazují proti tomu, aby si někteří politici brali firmy jako rukojmí při dosahování svých politických cílů.

Firmy několikrát při covidové krizi, ukázaly, že dokáží na své náklady a z vlastní iniciativy ochránit své zaměstnance a provozy, staly se největšími testovacími centry v zemi. Za to si zaslouží respekt.

Zdroj: www.spcr.cz