Hlavní teze stanoviska Svazu:

  • SP ČR si je vědom, že existují určité nerovnováhy při současných daňových systémech, které je třeba napravit. Přestože nerozporujeme snahu vlády situaci v této oblasti řešit, podporujeme a požadujeme primárně dlouhodobé, mezinárodní a koncepční řešení. K národnímu specifickému návrhu MF přistupujeme našimi připomínkami konstruktivně, upozorňujeme na některé jeho aspekty a otazníky s cílem předejít negativním dopadům a rizikům pro podnikatelský sektor.
  • Nutné je důkladně dořešit soulad návrhu daně se smlouvami o zamezení dvojího zdanění na mezinárodním poli, doporučujeme nechat provést detailnější nezávislou mezinárodní právní analýzu a předejít tak případným sporům.
  • Upozorňujeme, že o zcela bezdůvodné (a pravděpodobně nezamýšlené) dvojí zdanění by se v podstatě jednalo také, pokud by daň dopadla na domácí digitální firmy (např. při snížení limitů nebo růstu domácích digitálních firem), které veškerý zisk z aktivit v ČR daní v ČR.
  • Návrh sazby daně v kombinaci s vymezením oblasti zdanění je největší ve srovnání s ostatními zeměmi EU, které zavedly nebo plánují zavést „digitální zdanění“. Navržená 7% sazba může ovlivnit profitabilitu poskytování digitálních služeb, promítnout se do konečných cen či omezit rozvoj některých služeb. 
  • Kategorie využití mnohostranného digitálního rozhraní vnáší právní nejistotu, nemá jasné hranice a potenciálně může přinést řadu obtíží pro správce daně i daňové subjekty. 
  • Subjekty, kterých se daň díky limitům netýká, nesmějí být dotčeny žádnou dodatečnou administrativou, ani vykazováním stavu limitů. Pro firmy dotčené daní musí být daňová administrativa co nejjednodušší pouze ve formě tvrzení o výši daně.

Celé stanovisko SP ČR k návrhu digitální daně naleznete zde.

V případě zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Bohuslav Čížek, ředitel (bcizek@spcr.cz)
Vladimír Štípek, ekonom – analytik (vstipek@spcr.cz)