Navázání spolupráce se školami a otevření stipendijních programů

Zájem studentů o studium technických oborů musí být budován po malých krůčcích. Jejich součet přináší v dlouhodobém horizontu výsledek, který pro firmu a její úspěchy může mít zásadní význam.

Důležité rozhodnutí

V roce 2016 přijalo vedení společnosti BENTELER ČR rozhodnutí aktivněji podporovat některé vybrané školy v regionu. Pozornost se měla soustředit hlavně na obory, které mají ve firmě uplatnění. Důvod byl stejný jako v jiných případech: nedostatek technicky vzdělaného personálu na trhu práce a trvale klesající zájem o studium technických oborů obecně. Dalším podstatným motivem pro tento krok ale byl i pocit morální povinnosti regionálně významného zaměstnavatele podpořit školy, které nezájmem studentů bojují doslova o přežití. Žáci a jejich rodiče často upřednostňují studium směrů, které nemají reálné uplatnění na trhu práce a chybí jim konkrétní odborné zaměření. Technické obory nejsou zkrátka dnes tzv. „cool“ a to i když trh práce jednoznačně ukazuje, kde je jistota dobrého a dlouhodobého uplatnění.

Hledání partnerských škol

Jelikož společnost působí v pěti závodech umístěných v Severních a Západních Čechách, bylo zapotřebí vést jednání s více školami působícími v blízkosti jednotlivých závodů. Od roku 2016 tak došlo k navázání spolupráce s prvními třemi školami (Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf a Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou). Od září 2018 se počet spolupracujících škol rozšířil o další dvě (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov) působící v blízkosti nově otevřeného závodu v Klášterci nad Ohří a jednu – šestou – školu vyučující výhradně maturitní obory (Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec). A které obory zvolila firma jako preferované? U učebních oborů jde o obor Strojní mechanik – zámečník, Nástrojář, Elektrikář – silnoproud, slaboproud a Obráběč kovů, u maturitních pak o Mechanik seřizovač (CNC strojů) a Mechanik elektrotechnik.

Zájem se podchycuje na základních školách

Vedle navázání partnerských vztahů se školami firma BENTELER podniká řadu dalších kroků. Aktivně se snaží získávat pro studium a výuku žáky vycházející ze základních škol a proto zástupci firmy navštěvují dny „Otevřených dveří“ na jednotlivých základních školách. Rozhovory se soustředí jak na děti, tak i na jejich rodiče. A ukazuje se, že význam takových rozhovorů nesouvisí jen s příštím studiem žáků, ale daří se tak prezentovat firmu i u rodičů samotných, kteří se tak dozvídají informace o možnosti jejich případného vlastního pracovního uplatnění. Firma se účastní i dalších prezentačních akcí cílených na nábor a seznámení s řemesly jako jsou např. EDUCA nebo Živá knihovna.
Učni a studenti, kteří přijmou nabídku vzdělávání pro BENTELER mohou v případě vybraných oborů využít i stipendijní program. Studenti pak pobírají dvousložkové stipendium. První složka se týká dosaženého studijního průměru, druhá část je pak vázána na tolerované procento neúčasti ve výuce nebo v praktické přípravě. Podstatným prvkem vzájemného vztahu mezi učněm/studentem a firmou je, že vše probíhá bez budoucích závazků. Firma BENTELER chce dát možnost mladým lidem, aby dobře poznali prostředí společnosti, stejně jako chce firma mít možnost poznat dostatečně každého jedince ještě před tím, než se stane kmenovým zaměstnancem. Každý zájemce o práci v BENTELERU by měl být pro nové povolání především dostatečně vnitřně motivován.

Příprava instruktorů odborné přípravy

Třetí rovina přípravy a vzdělávání perspektivních zaměstnanců souvisela se zabezpečením kvalitních instruktorů odborné přípravy, kteří rozvíjejí studenty nejen po technické, ale i osobnostní stránce. Vybraní instruktoři byli proškoleni v pedagogických dovednostech, metodách a způsobech vedení odborné výuky žáků, jejich příprava v sobě zahrnovala i prvky pedagogické a vývojové psychologie s důrazem na řízení vzdělávacího procesu a práci s nezletilými. Část předávaných informací se týkala rovněž organizace výuky a nastavení dobrých vazeb mezi instruktory a školami. Přínos práce instruktorů podílejících se na rozvoji žáků firma oceňuje lektorským příplatkem.

Prokazatelná úspěšnost

Za první tři roky od zahájení bylo do vzdělávacího projektu zařazeno celkem 37 studentů, z nichž po složení závěrečných zkoušek nebo maturity zůstala v BENTELERU v zaměstnaneckém poměru třetina. Vedení je s tímto výsledkem spokojeno, protože věří, že se podařilo dát práci těm nejschopnějším, kteří si uvědomují, co pro ně firma BENTELER znamená a během vlastní přípravy si k ní vytvořili dostatečně silnou vazbu a stačili navázat i řadu osobních kontaktů. I proto od školního roku 2018/19 došlo k navýšení o další tři partnerské školy a k rozšíření studijních oborů.

Další plány

A co nového firma BENTELER na základě získaných zkušeností ještě hodlá dělat? „Nově jsme se od září 2018 zacílili i na studenty vysokoškolského studia, a to na obory zaměřené na strojírenství, IT a elektro. Nevyzýváme zde ke spolupráci konkrétní vysoké školy, ale zaměřujeme se na samotné studenty, kteří jsou schopni k nám pravidelně jezdit na placenou praxi. To částečné limituje pouze školy dostupné pro dojíždění. Opět se jedná o program bez budoucích závazků. Myšlenka podpory při studiu a vzájemného poznávání v průběhu studia a praxe v BENTELER zůstává“, konstatuje Hana Petříčková, specialistka firmy BENTELER na HR rozvoj. První výsledek se již hned i dostavil, jelikož o tuto formu vztahu požádali dva první studenti. Oba firmu znají už ze střední školy.

Cesta, kterou BENTELER nastoupil není jednoduchá, ale vychází z přesvědčení, že zájem studentů o studium technických oborů musí být budován po malých krůčcích. Jejich součet ale přináší v dlouhodobém horizontu výsledek, který pro firmu a její úspěchy může mít zásadní význam.

Autor: Martin Štainer