Co je podstatou odpovědného zadávání zakázek?

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (z anglického socially responsible public procurement) , ve zkratce „SOZVZ“, je postup zadávání veřejných zakázek, který zohledňuje jedno nebo více z těchto sociálních hledisek: pracovní příležitosti, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních a pracovních práv, sociální začlenění (včetně zdravotně postižených osob), rovné příležitosti, přístupnost, uzpůsobení podmínek pro všechny, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek etického obchodu při současném dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě o fungování Evropské unie a směrnicích o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky lze tedy zadávat tak, že budou přinášet i další společenské benefity.

Příklady dobré praxe

Lesy ČR, s. p. se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek a to zejména při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

LČR vyhledávají a ve vhodných případech uplatňují sociální a environmentální aspekty ve svých zakázkách. Zároveň usilují o zlepšení postavení pracovníků v lesích v ČR. Cílem je zajištění důstojných pracovních podmínek lesních dělníků a v širších souvislostech obnovení vnímání této práce jako tradiční místní pracovní příležitosti, která je nedílnou součástí podpory života na venkově.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek zejména při nakládání s veřejnými finančními prostředky.

KrÚ JMK odpovědný přístup aktivně integruje do politiky veřejného zadávání a snaží se skloubit nakupování s takovými aspekty jako je například podpora firem zaměstnávajících osob se zdravotním postižením, podpora sociálních podniků či ochrana životního prostředí.

SOZVZ napomáhá podpoře trvale udržitelného rozvoje i dosažení sociálních cílů EU. Tento princip v sobě zahrnuje velkou škálu sociálních hledisek, která zadavatelé mohou vzít v úvahu ve vhodné fázi zadávání veřejné zakázky. Samozřejmě vždy platí, že i odpovědné zadávání se musí držet ustanovení platných právních předpisů, tzn. že zadavatelé musí dodržovat veškeré zásady zakotvené ve Smlouvě o fungování EU a ve směrnicích o veřejných zakázkách a zároveň být souladu s národní právní úpravou.

Vhodná témata k řešení prostřednictvím odpovědného veřejného zadávání:

Právní úprava

Právní rámec pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU z 26. února 2014, a § 37 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, který stanoví, že zadavatel může stanovit podmínky účasti v zadávacím řízení jako zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky, a to zejména v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti nebo inovací.

Další úpravu pak nalezneme v § 114, resp. §116 ZZVZ, kdy pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky a kritériem kvality mohou být zejména sociální, environmentální nebo inovační aspekty.

Výrazným posunem ve společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek je usnesení vlády č. 531, ze dne 24. 7. 2017, které schvaluje nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy a doporučuje vrcholným představitelům státní správy a samosprávy, aby v jimi řízených organizacích tato pravidla uplatňovali a využívali metodiky pro environmentálně a sociálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek.

V dokumentu se státní správa a samospráva zavazuje, že se bude řídit třemi pravidly:

  • bude zohledňovat sociální hlediska, to znamená, že bude podporovat zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce, podporu vzdělávání, praxe a rekvalifikací, podporu důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce, přístup sociálních podniků a malých a středních podniků, usilovat o férové dodavatelské vztahy, respektovat principy etického nakupování;
  • bude zohledňovat environmentální aspekty, tj. omezí spotřebu energií, vody, surovin, znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí produkci odpadů a uhlíkovou stopu, tedy se bude snažit „pořídit výrobky, služby a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak“;
  • svým přístupem půjde příkladem dalším veřejným i soukromým institucím a subjektům. Nezbytnou součástí příkladného chování je zapojení vlastních zaměstnanců do celého procesu, zabezpečení odpovídající informovanosti a školení v problematice odpovědného chování a motivace k aktivnímu přístupu k dalšímu rozvíjení a posilování odpovědného přístupu veřejné správy.

V této souvislosti je nutno si položit otázku, jak stanovit zadávací podmínky tak, aby se využilo ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek a aby přitom nedošlo k porušení pravidel hospodárnosti, která jsou pro zadavatele závazná a určující, zvlášť pro zadavatele veřejného. Vodítkem při formulaci zadávacích podmínek s ohledem na společenskou odpovědnost mohou být metodiky a příručky zpracované MPSV, které jsou zveřejňovány na http://sovz.cz a na které ve svých metodikách odkazuje i ministerstvo pro místní rozvoj.

Šesterka – šest doporučení, která mohou odpovědné zadávání ulehčit

Na základě platného právního řádu, společně s dosavadní praxí v ČR, byla zpracováno šest doporučení, která chronologicky provedou zadavatele procesem zadání veřejné zakázky společensky odpovědným způsobem. Jsou to tato doporučení:

  1. Konzultovat s potenciálními dodavateli.
  2. Přiznat celý předmět plnění.
  3. Nehodnotit jen cenu, ale i kvalitu.
  4. Dělení zakázky na dílčí části.
  5. Smlouva není příloha
  6. Zvláštní podmínka zadavatele.

Více info k jednotlivým krokům se můžete dočíst v příručce MPSV „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek“

MPSV a jeho role při odpovědném zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo práce a sociálních věcí se k tématu odpovědného veřejného zadávání hlásí od roku 2014. V roce 2015 byla schválena interní Strategie odpovědného veřejného zadávání, která definuje strategické priority v oblasti politiky veřejného zadávání. MPSV se zde hlásí ke konceptu odpovědného veřejného zadávání, který lze definovat jako proces, při kterém organizace nakupuje produkty a služby a realizuje stavební práce způsobem, kdy získává maximální hodnotu za peníze z hlediska vytváření prospěchu pro společnost a ekonomiku a při minimálních škodách na životním prostředí.

Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od března 2016 s cílem podpořit využívání a rozvoj (sociálně) odpovědného veřejného zadávání.

-lhe-