Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vyjadřují kategorický nesouhlas s novou úpravou legislativy, podle níž všeobecná minimální mzda platná ve Spolkové republice Německo od 1. ledna 2015 platí také pro zahraniční podniky, které mají v Německu své zaměstnance. Podle zaměstnavatelských organizací se tím bezprecedentně a jednostranně narušuje jednotný trh EU.

Nová úprava, se vztahuje nejen na zahraniční vysílané pracovníky ve smyslu směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků, nýbrž na všechny další zahraniční pracovníky, kteří se v rámci své pracovní činnosti nacházejí na území SRN, tedy i na tranzitující řidiče nákladní a osobní dopravy. Tato pro tuzemské zaměstnavatele nepřijatelná legislativní úprava je provázena povinností hlásit a evidovat každý výkon práce prováděný na území SRN, včetně povinnosti dát k dispozici německým orgánům ke kontrole pracovní výkazy zaměstnanců. Firmy musí počítat s vyššími náklady a administrativní zátěží. Při nedodržení těchto povinností hrozí firmám pokuta až do výše 30 tis. EUR. V případě nevyplácení německé minimální mzdy 8,50 EUR za hodinu je to až 500 tis. EUR.

Samotné provádění požadované administrativy není jednoznačně upraveno a je provázeno nejasnostmi i na straně německých úřadů a celkovým chaosem.

Zaměstnavatelé považují za nepřípustné, aby SRN svévolně zasahovala do legislativy upravující podmínky výkonu práce zaměstnanců jiných států, a tím ovlivňovala úroveň osobních nákladů firem a v konečném důsledku jejich konkurenceschopnost.

Podle informací SP ČR znepokojení a ostrou kritiku kroku německé vlády vyjádřily i některé zaměstnavatelské svazy zemí EU. Proto budou osloveni se žádostí o koordinaci společného postupu.

Je namístě požadovat od německé vlády nejen vysvětlení, ale i zrušení ustanovení, která vážně zasahují do národních kompetencí jednotlivých států EU a která narušují hospodářskou soutěž.

Zaměstnavatelé požadují, aby česká vláda neprodleně zahájila aktivní jednání s německou stranou s cílem nepřijatelnou situaci pro české a zahraniční dopravce a podnikatele z dalších odvětví změnit. Doporučují, aby postupovala společně s ostatními státy V-4 a dalšími stejně smýšlejícími zeměmi, které se aktivně postavily proti postupu SRN a využila synergie pro důraznější tlak jak na SRN, tak na Evropskou komisi.

Zaměstnavatelé apelují na Evropskou komisi, aby postupovala v této záležitosti v souladu s principem proporcionality a v souladu s článkem 56 Smlouvy o fungování EU, jehož cílem je zamezit jednostrannému vytváření překážek pro fungování služeb na vnitřním trhu.

Požadují, aby Evropská komise maximálně urychlila šetření o souladu zákona s právem EU a nastolila právní jistotu a předvídatelnost na vnitřním trhu EU. Svaz průmyslu a dopravy ČR a další svazy jsou připraveny aktivně spolupracovat jak na domácí, tak evropské úrovni.

Zdroj: Převzata tisková zpráva SP ČR

 

Souhlasíte s názorem zaměstnavatelů, že minimální mzda v Něměcku by se neměla vztahovat na české podniky?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-