EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

„Chápeme, že v minulém roce se z důvodů války na Ukrajině a poté českého předsednictví v Radě EU nemohla vláda podpoře exportu plně věnovat. Jsme ale domluveni, a ze strany vlády to bereme jako jasný závazek, že rok 2023 je rokem exportu. Je třeba, aby vláda k přípravě nové exportní strategie ČR přizvala sociální partnery a projednala ji před schválením také s opozicí, aby byla zajištěna dlouhodobá kontinuita. Pro úspěšnou realizaci pak bude klíčové zajistit dostatečné finanční prostředky, a to již v tomto roce. Je třeba, aby exportní strategie reflektovala negativní dopady pandemie COVID-19 a aktuální situaci na Ukrajině a její vliv na globální dodavatelské řetězce. Pro úspěch našeho exportu je třeba se v rámci domácí ekonomiky zaměřit na podporu budování silných průmyslových firem s konkurenceschopnými výrobky a marketingovými dovednostmi,“ vysvětlil za zaměstnavatele viceprezident SP ČR Radek Špicar.

tripartita 2023 01 16 1Foto: Úřad vlády ČR

Viceprezident SP ČR Jan Rafaj také dodal: „S ohledem na situaci trhu práce je také třeba řešit ekonomickou migraci. Zejména jde o navýšení kvót a zrychlení celého procesu vstupu pro kvalifikované zahraniční pracovníky z nejvíce poptávaných zemí, jako jsou Mongolsko, Kazachstán a Indie. Apelujeme proto na vstřícný přístup všech zúčastněných resortů a to jak MPSV, tak MPO, MZV a MV.“

DOPADY SOUČASNÉ ENERGETICKÉ SITUACE A EKOLOGICKÉ LEGISLATIVY EU NA ZEMĚDĚLSTVÍ

Prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) Jan Wiesner na tripartitě vyzval k zpracování dopadové analýzy, která by vyjasnila především dopady energetické situace a evropské legislativy na produkci potravin, potravinovou soběstačnost a bezpečnost, na krajinu a na státní rozpočet, ale i na příjmy zemědělců.

„Sociální partneři hodnotí pozitivně zastropování cen elektrické energie a plynu pro české zemědělce a potravináře, včetně velkých podniků, ale pro udržení konkurenceschopnosti je nezbytné nastavení rovných podmínek mezi producenty v různých zemí EU,“ zdůraznil prezident KZPS Jan Wiesner. „Vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu s potravinami a rostoucím ekologickým nárokům za sociální partnery žádáme Ministerstvo zemědělství o vypracování dopadové analýzy ekologické legislativy a následně nové Strategické koncepce českého zemědělství,“ dodal prezident Wiesner.

tripartita 2023 01 16 3
PARTNERSKÝ MODEL ŘÍZENÍ SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

„Na českém trhu práce dlouhodobě chybí 100 až 120 tisíc zaměstnanců, a to jak ve výrobě, dopravě, tak i v sociální sféře a zdravotnictví. K tomu si přičtěme dlouhodobě nízkou nezaměstnanost, trvalý nesoulad mezi strukturou studijních oborů a potřebami trhu práce, ale i fakt, že nám klesá podíl dospělé populace v dalším vzdělávání, kde jsme pod průměrem EU. V souvislosti se zásadními technologickými změnami budou muset během 10 let až 2 miliony zaměstnanců projít významným přeškolením. Současná situace v celoživotním učení a profesním vzdělávání je ale roztříštěná a nekoordinovaná. Požadujeme proto po vládě, aby uložila MŠMT v úzké spolupráci s MPSV zpracovat společný záměr všech dotčených ministerstev, zástupců zaměstnavatelů a odborů, který bude vycházet z požadavků zaměstnavatelů, abychom do konce června mohli v rámci tripartity řešení této situace projednat,“ popsal viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

„Transpozice evropských směrnic je dohodnuta. Požadavky obou směrnic (Směrnice o Transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob) zaměstnavatelé plně respektují a chtějí se podílet na zlepšování pracovních podmínek, ačkoliv jim nová pravidla přinesou další administrativní zátěž a nárůst nákladů. Jednoznačně jsme proto odmítli jít nad rámec standardu EU,” komentoval viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

„Vnímáme, že by se měla podporovat digitalizace všech klíčových procesů, kde to dává smysl, a tedy i v oblasti pracovněprávních vztahů. Ale i zde jsou naše představy ambicióznější než podoba návrhu. Jsou zde i další body, například úprava § 24 zákoníku práce. Tento paragraf se týká situace, kdy u zaměstnavatele působí více odborových organizací, které se mezi sebou nemohou dohodnout a zaměstnavatel tak nemůže uzavřít kolektivní smlouvu. Zatím ale není shoda na konkrétních podmínkách zákonného postupu, pokud by k této situaci došlo. Věříme, že tyto body v následující novele zákoníku práce dořešíme,” doplnil za zaměstnavatele viceprezident SP ČR Jan Rafaj.