Sociální dialog

SP ČR jako největší zaměstnavatelská organizace hájí zájmy byznysu

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

SP ČR jako největší zaměstnavatelská organizace hájí zájmy byznysu

Také v letošním roce, který se již pomalu chýlí ke svému závěru, nepolevil Svaz průmyslu a dopravy (SP ČR) ani na chvíli ve svém úsilí hájit zájmy zaměstnavatelů, ať již v rámci témat sociálního dialogu či mimo ně. Stěžejní bylo především sledování legislativního procesu tvorby zákonů a vývoje právního prostředí, jež ovlivňují v naší zemi podmínky pro podnikání a pro konkurenceschopnost našich firem. Svaz do tohoto procesu, podobně jako v minulých letech, aktivně vstupoval. Podařilo se mu tak v rámci připomínkových řízení i mimo ně prosadit řadu pozitivních právních úprav či naopak eliminoval ty, které mohly mít na podnikatele ve svých důsledcích negativní dopady. Tematický záběr byl přitom opět mimořádně široký – od témat trhu, práce, školství, dopravy, energetiky, přes export, výzkum, vývoj a inovace či ekologii až po podporu digitální ekonomiky nebo malých a středních podniků.

Legislativní proces a právní prostředí

 • SP ČR podpořil kompromisní novelu zákona  o registru smluv, která zmírnila nepříznivé dopady na podniky.
 • Do zákona o pracovnělékařských službách se podařilo zapracovat řadu Svazem navrhovaných změn, např. sladění posudkových závěrů s terminologií zákoníku práce.
 • Podařilo se prosadit elektronickou neschopenku, která by měla snížit administrativní zátěž personalistů ve firmách.
 • Do insolvenčního zákona se SP ČR podařilo zapracovat úpravu na omezení šikanózních návrhů, zavést tzv. mezeru krytí a další úpravy požadované Svazem.  

Trh práce

 • SP ČR se podařilo zabránit přijetí novely zákoníku práce s nepříznivými ekonomickými dopady na zaměstnavatele.
 • Jako zástupce zaměstnavatelů SP ČR striktně odmítl navýšení minimální mzdy navrhované odbory ve výši 1 500 Kč. Nebyl však stále akceptován požadavek Svazu na zavedení valorizačního mechanismu v této oblasti.
 • Přijatá novela zákona o zaměstnanosti i díky Svazu neobsahuje zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a kvóty, zabraňuje zneužívání nekolidujícího zaměstnání a povoluje agenturám zprostředkovat zaměstnávání cizinců.
 • SP ČR úspěšně zablokoval zrušení prvních tří dnů neplacené nemocenské (tzv. karenční doby) včetně dalších návrhů v oblasti sociálních systémů s dopady na firmy.
 • SP ČR je garantem posuzování splnění podmínek pro zařazení zaměstnavatelů do zrychleného režimu vyřizování žádostí o modrou/zaměstnaneckou kartu v rámci zvláštních postupů pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. Projekt Ukrajina).
 • V rámci obdobného projektu, ovšem určeného pro středně- a nízkokvalifikované uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina), zpracoval Svaz více než 1800 žádostí o zařazení do tohoto projektu.
 • SP ČR je garantem, který posuzuje odborné praxe a zaškolování cizinců ze třetích zemí (tzv. zácvik).
 • Svaz prosadil nástroje pro mobilitu mezi regiony a program tzv. mezigeneračního tandemu.
 • SP ČR aktivně podporuje zaměstnávání odsouzených, pořádá pro firmy na toto téma workshopy ve spolupráci s Generálním ředitelstvím věznic.

Školství

 • V rámci novely školského zákona se Svazu podařilo prosadit povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů (2017) a povinnou maturitu z matematiky od roku 2020 (gymnázia) resp. 2021 (ostatní odborné školy).
 • V novelizaci zákona o vysokých školách SP ČR prosadil nový způsob akreditací, vyšší účast zástupců zaměstnavatelů v akademických orgánech a lepší profesní orientaci vzdělávacích programů.
 • Svaz podporuje zavádění prvků duálního vzdělávání ve školách. S Moravskoslezským krajem byla v září 2017 spuštěna pilotáž rozšířené spolupráce v duálním vzdělávání mezi vybranými školami a firmami.
 • SP ČR prosadil v minulosti možnost daňových odpočtů pro firmy investující do vzdělávání. To výrazně zlepšilo spolupráci firem a škol, Svaz proto usiluje o jejich rozšíření.

Doprava

 • SP ČR dlouhodobě vystupuje proti neekonomickému rozšiřování mýtného systému a prosazuje systematické financování údržby silnic II. a III. třídy ze strany státu.
 • Svaz podpořil Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu i Memorandum o podpoře zemního plynu.

Daně

 • SP ČR zabránil předložení návrhu sektorové či progresivní daně.
 • Svaz prosadil vydání společné tiskové zprávy s Ministerstvem financí (MF) a Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ), která oficiálně deklaruje, že dle evropské i české legislativy jsou e-faktury plně rovnocenné písemným dokladům.
 • SP ČR požaduje možnost předvyplněných daňových přiznání, propojení veřejných registrů, odstranění duplicit či cílenost kontrol.
 • Svaz zajistil při rozšiřování položek v režimu přenesení daňové povinnosti delší čas pro firmy na přípravu oproti původním návrhům Ministerstva financí.

Energetika

 • SP ČR prosadil priority zaměstnavatelů do Rámcové pozice ČR k rozsáhlému zimnímu energetickému balíčku vydanému Evropskou komisí, který má zásadním způsobem ovlivnit fungování energetického sektoru EU na desetiletí dopředu.
 • SP ČR nechal vypracovat studii k energetickým úsporám, která vyčísluje výdaje, které by ČR musela vynaložit na dosažení nově navrhovaných cílů energetických úspor v rámci tzv. zimního balíčku EK a analyzuje dopady na ČR.
 • Svaz prosadil rozumné řešení notifikace podpory obnovitelných zdrojů (zajištění rychlé notifikace a odstranění investiční nejistoty). Vytrvalý odpor SP ČR přispěl ke konci návrhů antifosilního zákona.
 • V souladu s platnou Státní energetickou koncepcí podporuje SP ČR výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně.

Export

 • Letos již proběhlo pod patronací a přímou organizací Svazu průmyslu a dopravy ČR 12 zahraničních podnikatelských misí pro více než 400 účastníků z řad výrobních podniků i nevýrobních firem. Cílovými destinacemi byly zejména neevropské země.
 • SP ČR úspěšně přispěl k prosazení české účasti na EXPO ASTANA 2017 „Future energy“. Aktivní spolupráce probíhá s kanceláří generálního komisaře pro EXPO 2020 v Dubaji.
 • Svaz napomohl lepší koordinaci ekonomických diplomatů a zástupců zahraničních kanceláří CzechTrade. Mj. jiné díky tlaku SP ČR došlo k posílení ekonomické diplomacie zejména v mimoevropských zemích a k prosazení hodnocení kvality služeb ekonomických diplomatů.
 • Desítkami uspořádaných incomingových akcí (návštěv podnikatelských delegací ze zahraničí) pomáhal Svaz průmyslu a dopravy ČR firmám i letos hledat nové trhy a odběratele.
 • SP ČR se aktivně zasadil o ratifikaci obchodní dohody s Kanadou v Parlamentu ČR a prosazuje zájmy českých firem do vyjednávacích pozic k připravované dohodě o volném obchodu EU s Japonskem.
 • Svaz aktivně hájí zájmy zaměstnavatelů při vyjednávání českých pozic k dohodě o odchodu Velké Británie z EU.

Výzkum, vývoj, inovace

 • SP ČR se zasadil o navýšení prostředků pro aplikovaný výzkum – programy EPSILON a DELTA. Také letos Svaz vybojoval potřebné částky na aplikovaný výzkum, přestože je původně první návrhy státního rozpočtu významně zkracovaly.
 • Svaz se aktivně účastnil diskuse o nastavení nového zákona o podpoře VaVaI, aby aplikovaný výzkum měl adekvátní postavení.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR prosadil novelu zákona 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI, která měla za cíl snížení administrativní zátěže, zřízení seznamu výzkumných organizací a vyjasnění způsobilých nákladů.
 • Svaz intenzívně spolupracoval na přípravě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodiky 2017+).
 • SP ČR prohlubuje spolupráci s Akademií věd ČR, aby došlo k lepšímu přenosu základního výzkumu do praxe. Pokračuje ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR podpisem Akčního plánu 2017-2019 s cílem zajištění prostředků na její programy a snížení administrativní zátěže. Svaz podpořil vznik programu Národní centra kompetence v rámci TA ČR na podporu transferu technologií v klíčových oborech.

Ekologie

 • Svaz prosazuje redukci navrhovaných poplatků v novele vodního zákona a přispěl ke schválení zákona o ovzduší ve znění, které neobsahuje pro průmysl rizikové úpravy regulace pachů.
 • SP ČR prosazuje zájmy zaměstnavatelů při projednávání zákonů o odpadech a o vybraných výrobcích s ukončenou životností a podílel se na opětovném „rozhýbání“ tématu odstraňování starých ekologických zátěží.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR podpořil navýšení prostředků v Operačním programu Životní prostředí (OP ŽP) pro projekty na snižování emisí stacionárních zdrojů znečišťování.

Digitální agenda

 • SP ČR dosáhl toho, že návrh zákona o ochraně osobních údajů nerozšiřuje povinnosti nařízení GDPR. Naopak se v některých oblastech zákon z podnětu Svazu snaží podnikům situaci ulehčit.
 • Společně s partnery vytvořil Svaz průmyslu a dopravy ČR Akademii GDPR, která je jediným uceleným a státem garantovaným systémem vzdělávání zaměřeným na implementaci nových pravidel pro práci s osobními údaji.
 • Svaz prosadil začlenění svých prioritních témat v oblasti digitální agendy do Akčního plánu pro Společnost 4.0.
  Pomáhá zavádět koncept Průmyslu 4.0 ve firmách jejich vzájemnou spoluprací a osvětovými akcemi a podílel se na projektu Testbed Průmysl 4.0 v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIRC).
 • V oblasti evropské legislativy zabraňuje SP ČR vytváření zbytečných nároků na podnikatele. Díky tomu jsou potřeby firem reflektovány také v národní pozici k návrhu unijního nařízení ePrivacy.

Podpora malých a středních podniků

 • Svaz Intenzívně spolupracoval na přípravě Akčního plánu podpory malých a středních podnikatelů na rok 2017, kde prosazoval opatření na podporu VaVaI, technického vzdělávání a financování.
 • Program Záruka, poskytovaný prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, je na žádost Svazu rozšířen nově i o regiony mimo Prahu. Výhodné záruky budou moci získat i střední podniky a program bude pokračovat také v dalších letech.

Aktivity SP ČR v regionech

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR aktivně hájí regionální zájmy firem v krajských tripartitách.
 • Lektoři SP ČR proškolili přes 900 zástupců firem na odborně zaměřených seminářích, diskusních fórech a dalších akcích v regionech.
 • Svaz se aktivně podílel na přípravě Strategického plánu restrukturalizace v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
 • SP ČR spoluorganizuje regionální burzy práce, zapojuje firmy do série akcí Živé knihovny – na podporu technického vzdělávání u žáků základních škol, podporuje například soutěž NEJinovátor v Jihomoravském kraji a řadu obdobně zaměřených aktivit v dalších krajích ČR.
 • SP ČR podporuje dopravní obslužnost podniků a průmyslových zón v Ústeckém i Libereckém kraji.

 

David Vondrák,
manažer pro členskou základnu
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?