Za zaměstnavatele dohodu vyjednal a podepsal prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „Jsme rádi, že iniciativa Svazu byla pochopena a vyslyšena všemi sociálními partnery. Je to poprvé v historii sociálního dialogu v České republice, kdy jsme s partnery takovou dohodu podepsali,” oceňuje jednání sociálních partnerů Jaroslav Hanák, který z pozice největšího zaměstnavatelského svazu tradičně vyjednává za české zaměstnavatele s vládou a odbory na tripartitě.

Návrh, na kterém se sociální partneři i koalice shodli, obsahuje celou řadu změn. Mezi hlavní patří například sdílené pracovní místo, což je nový institut, který umožňuje zaměstnavateli zaměstnat více zaměstnanců v kratším pracovním úvazku tak, aby pokryl jedno pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci si budou moci sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat svou pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb. Využitelnost institutu ukáže ovšem až praxe.

„Novela navrhuje i spravedlivější počítání dovolené. Nově by se měla počítat podle odpracovaných hodin, a ne podle odpracovaných dnů nebo směn. Je to fér pro všechny zaměstnance ať už pracují pravidelně 8 hodin 5 dní v týdnu, nebo mají třeba krátký a dlouhý týden s různě dlouhými směnami. Tato úprava po určitých nákladech spojených s úpravou SW a školením zaměstnanců, by do budoucna měla přispět ke zjednodušení vedení agendy,” doplňuje Jaroslav Hanák.

Dalším z klíčových témat je i doručování písemností zaměstnavatelem, což je změna reagující na praktické problémy, které doručování komplikovaly. Snižuje se rovněž administrativní náročnost, která je kladená na zaměstnavatele, a to tak, že se ruší povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě ukončení DPP s výjimkou těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z této dohody nebo které zakládaly účast na nemocenském pojištění. A konečně se zpřesňují podmínky při přechodu práv a povinností, dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo její části.

„Jsme rádi, že k této dohodě došlo a to z několika důvodů. Za prvé, na této dohodě lze demonstrovat, že je možné se s odbory na potřebných úpravách zákoníku práce domluvit. Za druhé po obsahové stránce obsahuje tento společný tzv. kompromisní návrh novely zákoníku práce, který byl zapracován do aktuálně připravované novely zákoníku práce vyvolané nutností provést transpozici novelizované směrnice o vysílání pracovníků, úpravy, které jsou technického charakteru a zaměstnavatelé je dlouhodobě požadují například – zjednodušení doručování, redukce případů vydávání zápočtového listu, zkrácení lhůt, zpřesnění úpravy přechodu práva povinností z pracovněprávních vztahů. Dohoda byla i na úpravách z oblasti BOZP ať už jde o prevenci nebo zvýšení odškodného při smrtelných úrazech a na nové úpravě dovolené. Pokud jde o prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání, budou moci nově organizace zaměstnavatelů a odborové organizace čerpat příspěvky ze státního rozpočtu za podmínek dohodnutých v Radě hospodářské a sociální dohody k realizaci vlastních projektů zaměřených tímto směrem“, shrnuje hlavní změny JUDr. Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské SP ČR.

Důležitým aspektem dohody je i závazek sociálních partnerů a koaličních stran vlády, že nepodpoří v Poslanecké sněmovně žádné pozměňovací návrhy ani poslanecké návrhy k této novele bez dohody všech stran. Tím by se mělo předejít i zpolitizování projednávání zákoníku práce v Poslanecké sněmovně a opakování situace z roku 2017, kdy se novelizaci zákoníku práce nakonec nepodařilo projednat. Novela zákoníku práce bude nyní projednána vládou a poté předložena schválení Parlamentu ČR. Předpokládá se její účinnost od 1. července 2020.

-lhe-