16. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Kolektivní smlouvu jako smluvní typ upravuje zákoník práce. Je možné ji definovat jako dvoustranné právní jednání, jež má také povahu normativního aktu, který je výsledkem kolektivního vyjednávání mezi smluvními stranami a upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavateli a...

16. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Kolektivní vyjednávání je možné definovat jako právně regulované jednání sociálních partnerů respektive jejich organizací, týkající se stanovení pracovních, případně i mimopracovních podmínek zaměstnanců a úpravy vztahů mezi smluvními partnery. Cílem kolektivního vyjednávání je uzavření (nebo...

16. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Na národní úrovni probíhá bipartitní sociální dialog od první poloviny 90. let minulého století, své typické institucionalizované formy nicméně teprve hledá. Právní regulaci žádná z forem bipartitního sociálního dialogu, vedeného na této úrovni, nepodléhá a dosažené dohody nejsou právně...

13. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je
Sociální partneři, ať už na nadodvětvové či odvětvové úrovni, spolu konzultují témata týkající se hospodářské a sociální politiky EU či opatření v konkrétním odvětví atd. Tato jednání mohou mít široké spektrum výstupů – rámcové dohody, akční rámce, společná stanoviska
12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Podle Mezinárodní organizace práce sociální dialog zahrnuje všechny typy vyjednávání, konzultací nebo jednoduše výměny informací mezi zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců ohledně záležitostí společného zájmu ve vztahu k hospodářské a sociální politice.

Sociální dialog je důležitým...

12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

V České republice neexistuje komplexní právní úprava týkající se sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Sociální dialog jako takový není právně upraven. Právní úpravu kolektivního vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv tvoří zejména:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský...
12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Jedním ze zásadních nástrojů nadodvětvového tripartitního sociáního dialogu je Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost (někdy se užívá také překlad Tripartitní sociální summit pro růst a zaměstnanost nebo jen Tripartitní sociální summit).

  • Byla ustavena Rozhodnutím Rady...
12. únor 2015
/  Kategorie: Sociální dialog je

Aby se sociální partneři mohli účastnit jednání v RHSD ČR, musí jak zástupci zaměstnavatelů, tak zástupci zaměstnanců (odbory) splňovat tzv. kritéria reprezentativnosti. Ty přesně definuje Statut RHSD.

V současné době tato kritéria splňuje za zaměstnavatele Svaz průmyslu a dopravy České...