Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR se věnoval ve svém hodnocení uplynulého období mnoha důležitým oblastem. Co se legislativy týká, pochválil vládu za zákon o veřejných zakázkách či novelu insolvenčního zákona. V oblasti sociálních systémů pak pozitivně hodnotil nerušení karenční doby a zavedení úprav ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů, jako například zavádění e-neschopenky či ulehčení administrace exekucí.

Dále Svaz vládě poděkoval například za to, že se snaží řešit nedostatek pracovní síly pomocí Režimu Ukrajina nebo projektem regionální mobility. Pozitivně hodnotil povinnou maturitu z matematiky, nakonec i zajištění finančních prostředků na aplikovaný výzkum nebo jmenování koordinátora digitální agendy. Nezapomněl vyzdvihnout ani zavedení EET nebo že se vládě podařilo přijmout dílčí novelu EIA. V oblasti energetiky vláda vydala Nařízení, aby zajistila i zpětnou výplatu podporovaným zdrojům energie za dobu provozu, kdy neměly udělenou notifikaci. Zlepšení vidí i v proexportní podpoře ze strany státu.

Prezident Svazu naopak kritizoval například dopravní infrastrukturu v ČR nebo neustálý resortismus při tvorbě legislativy. Dále upozornil, že vláda stále nevyřešila, jak bude financovat regionální školství. Stát vyzval, aby začal s osvětou k Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

„Česká republika se nachází podle Světového ekonomického fóra na 31. místě konkurenceschopnosti ze 137 sledovaných zemí. Chci, aby se Česká republika zařadila do TOP 20. Za posledních pět let jsme zlepšili naši pozici v celkovém makroekonomickém prostředí a rozvoji finančního trhu. Stále ale zaostáváme v kvalitě institucí, ve které jsou před námi země jako například Bhútán nebo Uruguay. Zkvalitnit musíme i infrastrukturu nebo vzdělávací systém, v tom jsme v žebříčku například až za Rwandou. Alarmující je úroveň českého technického vzdělávání a nedostatečná spolupráce firem a univerzit,“ hodnotí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Měla by nás zajímat především konkurenceschopnost naší ekonomiky a co jí ovlivňuje,“  zdůrazňuje zásadní význam tohoto měřítka pro českou ekonomiku Hanák. „Bohužel například v kvalitě infrastruktury, zejména silnic, či v dostupnosti vědců a inženýrů nebo v hodnocení inovací se umísťujeme na horších místech, než je 31. místo v celkové konkurenceschopnosti, a to je špatný signál,“  doplňuje Hanák.

Přehled vybraných oblastí a hodnocení končícího vládního období

Pro aplikovaný výzkum a vývoj se podařilo nakonec zajistit potřebné financování pro rok 2018. Pozitivní je, že vláda schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací, na druhou stranu nestihla schválit zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

Aktuálním tématem je digitální ekonomika. Svaz považuje za nutné urychleně dokončit plán rozvoje digitální ekonomiky ČR a e-governmentu. Vláda jmenovala koordinátora digitální agendy, už ale selhala při zajištění informovanosti firem a dalších soukromých subjektů, aby se mohly připravit na Nařízení o ochraně osobních údajů. „Zavedení EET je ve srovnání s přípravou na GDPR procházka růžovým sadem, a to v otázkách finančních či personálních nákladů, nebo důsledků vyplývajících z jeho případného porušení. Je pro nás proto nepředstavitelné, že vláda nepřipravuje žádnou systematickou osvětovou kampaň k GDPR, aby pomohla podnikům a dalším subjektům připravit se na významné změny. Na ty přitom budou muset reagovat statisíce subjektů a vyhovět požadavkům GDPR nebude vůbec snadné. Vzpomeňme, jak masivně se informovalo o EET, na osvětě k GDPR v tomto srovnání dělá vláda velmi málo,”  komentuje viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Milena Jabůrková, která stojí za projektem Akademie GDPR. Svaz spolu s dalšími partnery na ní vzdělává firmy a připravuje je na změny v GDPR, které začnou platit již za půl roku. Zavedení EET vidí Svaz průmyslu a dopravy ČR jako pozitivní krok v oblasti odvádění daní. Od státu ale chce, aby nezvyšoval daňovou zátěž, zjednodušil daňové povinnosti, jak dlouhodobě slibuje, a změnil se přístup k daňovým poplatníkům, tak aby byl více klientský.

V současné době tuzemským firmám chybí přibližně 200 tisíc lidí. Svaz vítá, že vláda začala tento nedostatek pracovníků řešit pomocí zaměstnávání cizinců přes Režim Ukrajina. Firmy při vyřizování žádostí ale naráží na dlouhou čekací lhůtu. Od doby, kdy firma požádá o zaměstnance z Ukrajiny, než může jít Ukrajinský zájemce na pohovor, uplyne 113 dní. Potom mají úřady ze zákona dalších 60 dní na vyřízení žádosti. Pozitivně Svaz vnímá zaměstnávání odsouzených, které podporuje a pomáhá firmám spolupracovat s věznicemi. Aktivně Svaz podporuje také projekt regionální mobility.

S trhem práce souvisí i vzdělávání a absolventi, kteří ze škol vychází. Za toto volební období se podařilo prosadit povinné přijímací zkoušky na maturitní obory a povinnou maturitu z matematiky, ačkoliv s mnoha výjimkami. Svaz kvituje, že vláda zvýšila platy učitelům. V září spustil Svaz spolu s Moravskoslezským krajem a ministerstvem školství pilotní projekt duálního vzdělávání. „Podstatou duálního vzdělávání je, aby zaměstnavatelé a školy spolu zajišťovali vzdělávání a ověřování všech technických kompetencí, a to buď u zaměstnavatele za účasti školy, nebo ve škole za účasti zaměstnavatele. Pro takovou změnu ani není potřeba zasahovat do stávající legislativy, dosáhneme jí dlouhodobým závazkem všech zapojených subjektů. To se Svazu průmyslu a dopravy podařilo iniciovat v Moravskoslezském kraji, kde se do změny v technickém vzdělávání zapojilo pět škol a pět firem,“  vysvětluje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Naopak Svaz upozorňuje, že vláda nedořešila financování regionálního školství. Vyzývá také stát, aby dokončil reformy a nastavil systém školství a vzdělávání tak, aby jej opouštěli lidé schopní řešit složité problémy, kreativní a připravení se neustále učit novým věcem.

Na Sněmu se probírala i oblast energetiky, kde průmysl apeluje na vládu, aby rozhodla o posunu ve výstavbě nových jaderných zdrojů. Aktivně by měla také prosazovat zájmy českých firem na evropské úrovni při projednávání a schvalování předpisů obsažených v tzv. zimním energetickém balíčku. Zejména pak v případě Nařízení o trhu a Směrnice o energetické účinnosti by měla bojovat za nastavení cílů odpovídajících reálným ekonomickým a technickým možnostem české ekonomiky. „Zavázali jsme se k dekarbonizaci energetického sektoru, transformace ale musí probíhat spravedlivě a zohlednit možnosti a ekonomickou situaci každé země. Proto by členské státy unie měly mít v legislativě, o které se právě jedná v Bruselu, zakotvenou větší volnost pro nastavení národních trajektorií pro splnění cílů v roce 2030, komentuje Daniel Beneš, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Za velký úspěch Svaz považuje, že vláda navýšila limity alokace pro velké podniky ve vybraných prioritních osách OP PIK. Upozorňuje na nutnost, aby vláda dokončila změnu kritérií a nástrojů poskytování investičních pobídek pro investice s vyšší přidanou hodnotou.

Vytknout vládě Svaz musí, že se jí nepodařilo připravit zásadní rekodifikaci stavební legislativy, která by měla ukotvit skutečně jednotné povolovací řízení, ani se vládě nepodařilo zahájit stavbu žádné prioritní komunikace. Svaz chce, aby vláda řešila i kritický stav silnic 2. a 3. tříd, namísto rozšiřování mýta. „Svaz dlouhodobě požaduje zajištění financování pro opravy silnic nižších tříd, jelikož jsou dlouhodobě podfinancované a mnohdy v žalostném stavu. S tímto požadavkem se obrátí i na novou vládu. Silnice je potřeba řešit systematicky,“  komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Mnoho se zlepšilo v proexportní politice státu. Předpokládá se, že hodnota českého exportu se letos bude pohybovat okolo 4 bilionů korun. Svaz oceňuje, že se členové vlády aktivně věnovali exportu. Za čtyřleté období Svaz zorganizoval desítky podnikatelských misí, na kterých doprovodil představitele vlády či prezidenta republiky při jejich oficiálních zahraničních návštěvách. Je ale také stále co zlepšovat v koordinaci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí. Stát také musí reformovat EGAP i ČEB. Svaz je připravený diskutovat o konkrétní podobě navržených změn s akcionáři obou institucí.

Kromě toho dalšímu rozvoji exportu pomůže přijetí eura. Česká republika pro jeho zavedení kritéria splňuje. „Musíme být ambiciózní a stanovit termín pro vstup do eurozóny. Vláda by měla debatu o euru opět otevřít a začít lidem vysvětlovat, co pozitivního euro České republice přinese a proč by měla výhledově do eurozóny směřovat, jak z ekonomických, tak i politických a bezpečnostních důvodů,“ dodává Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Vládě se nepodařilo nastartovat recyklační průmysl v ČR. Souvisí to zejména s vývojem kolem Zákona o odpadech a Zákona o výrobcích s ukončenou životností, kde nakonec potřebný Zákon o odpadech nebyl přijat. Na druhou stranu se alespoň podařilo rozhýbat financování pro odstraňování starých ekologických zátěží. Pozitivní také je, že zákon o ovzduší neobsahuje pro průmysl rizikové úpravy regulace pachů.

V příštím roce si Svaz průmyslu a dopravy ČR připomene 100 let od vzniku první organizace průmyslu na našem území. Tímto významným jubileem chce opět zvýšit povědomí o průmyslu jako o tradičním odvětví v ČR, ale i o důležité oblasti pro rozvoj ekonomiky a země v budoucnu.

Zdroj: www.spcr.cz 

-lhe-