Dotazníkové šetření probíhalo v rámci projektu Společnost přátelská rodině od dubna do srpna 2012, vzorek firem byl sestaven kvótním výběrem z aktuální databáze Českého statistického úřadu podle zaměření firem a krajů. Síť MC oslovila téměř tisíc zaměstnavatelských firem, odpovědí se nakonec sešlo 534.

Výsledky dotazníkového šetření odhalily přetrvávající nepoměr v přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům v období, kdy nejvíce potřebují slaďovat rodinné a pracovní povinnosti, tedy v období, kdy mají malé děti. Programy podporující slaďování rodinného a pracovního života zatím stále nepatří k zaměstnavatelským standardům.

Výsledky dotazníkového šetření ke stažení 1012.21 Kb

Flexibilní formy práce jako nástroj slaďování a rovněž rodinně přátelské benefity nejsou dostatečně nabízeny a ani nejsou dostatečně známy v celé své škále. Důvody, kterými firmy zdůvodňují jejich malé využití, vypovídají o nízké informovanosti o nástrojích slaďování jak mezi zaměstnanci, tak i mezi zaměstnavateli.

Společnost přátelská rodině

Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby.

Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Aktivity projektu směřují především k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině.

Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC více než 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz.