Novela zákona o investičních společnostech prošla Senátem a čeká na podpis prezidenta. Mimo jiné napravuje nedostatky tzv. konsolidačního zákona, na které Svaz průmyslu upozorňoval, a přináší například příznivější a funkčnější úpravu dohod o provedení práce či nová pravidla zdanění firemních školek či stravování.

Konsolidační zákon schválený v minulém roce obsahoval řadu nejasností a nedostatků ztěžujících každodenní praxi firem. I díky úsilí Svazu průmyslu a dalších představitelů odborné veřejnosti byly některé problémy napraveny.

Jednou z nejvíce kontroverzních částí tzv. konsolidačního balíčku byl návrh týkající se dohod o provedení práce, který by znamenal značnou administrativní zátěž firem a v praxi by obtížně fungoval. Nakonec však došlo k vyjednání nových pravidel. Pozitivní změnou je zejména odstranění požadavku tzv. kumulativního limitu zpojistnění dohod u více zaměstnavatelů (cca nad 16 000 Kč), kdy by jednotlivé firmy nebyly schopny spolehlivě předvídat, zda budou odvádět pojistné u svého zaměstnance. Nynější úprava počítá s tím, že zaměstnanci na DPP evidovaní u svého prvního zaměstnavatele budou odvádět pojistné z částky nad 10 000 Kč měsíčně a u dalších zaměstnavatelů z částky nad 4 000 Kč. Ani tato forma není ideální, ale lze ji považovat za pozitivní výsledek a přijatelný kompromis oproti původní variantě.

Novela však napravuje i další nedostatky tzv. konsolidačního balíčku v důsledku zavedení limitů u zaměstnaneckých benefitů. Jedná se například o úpravu zdanitelného příjmu u firemních školek. Nepeněžitý příjem v podobě využití firemní školky se bude odvíjet od ceny obecních školek v místě a čase obvyklé.

Zároveň se osvobozuje (do denního limitu jako u běžných zaměstnanců) příjem v podobě zvýhodněného stravování bývalých zaměstnanců v důchodu. Firmy poskytující tento typ benefitu se tedy vyhnou zdaňování a související administrativní zátěži.

Přijatá legislativa také dořešuje dílčí nedostatky daňové úpravy zaměstnaneckých akcií, resp. loňské novely odložení platby daně z příjmů v souvislosti s nabytím těchto akcií. Nedávné změny se bohužel týkaly pouze na placení daně a nikoliv dalších povinných odvodů. Aktuální legislativa tedy stanovuje, že odložení zdanění se vztahuje i na sociální a zdravotní pojištění. I tak loňskou novelu v oblasti zaměstnaneckých akcií nepovažujeme za dostatečnou a požadujeme dobrovolnost jejího využívání, neboť řada firem, na které nová úprava mířila, ji vnímá jako ještě komplikovanější oproti starým pravidlům.

Zdroj: www.spcr.cz