Akci organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR a Okresní hospodářská komora Liberec ve spolupráci s KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. Byl určen HSE managerům, personálním ředitelům, personalistům, osobám odborně způsobilým v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. „Myšlenka uspořádat seminář pro zaměstnavatele na toto téma vznikla už před covidovým obdobím a původním termínem byl květen 2020. Důvodem byl stoupající počet uznávaných nemocí z povolání v kategoriích nemoci šlach, šlachových pochev, úponů svalů a kloubů horních končetin z jednostranné nadměrné a dlouhodobé zátěže a nemoci periferních nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže“, říká na úvod ředitelka Krajské hygienické stanice Libereckého kraje Jana Loosová a pokračuje: „práce a pracovní prostředí jsou významnými determinanty zdravotního stavu jednotlivce i celé populace, a proto je potřeba věnovat pozornost prevenci a předcházet tak působení negativních vlivů na zdraví.“

Nemoc z povolání je taková nemoc, kdy jsou chorobné změny zdraví v přímé souvislosti s výkonem povolání. Výkon povolání se tedy dá označit za jednoznačnou příčinu této nemoci. Nemoc z povolání může být jak chronická, tak dočasná. Je-li dočasná, choroba se vyléčí anebo příznaky vymizí opuštěním daného povolání. Nemoc z povolání vzniká působením řady rizikových faktorů pracovního prostředí. Seznam nemocí z povolání je uveden v nařízení vlády č. 290/1995 Sb. a je rozdělen do 6 kapitol:

  • způsobené chemickými látkami
  • fyzikálními faktory
  • týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
  • nemoci kožní
  • přenosné a parazitární
  • způsobené ostatními faktory a činiteli.

graf lk nemoci z povolani
Za nemoc z povolání je považována též otrava chemickými látkami. Česká ekonomika ztrácí ročně cca 22,5 miliardy Kč v nákladech na pracovní úrazy a 2,5 miliardy Kč v nákladech na nemoci z povolání. Rizikové faktory působící v pracovním prostředí jsou:

  • fyzikální (hluk, vibrace, neionizující záření, tepelně vlhkostní faktory)
  • chemické (chemické látky, prachy)
  • biologické (viry, bakterie, paraziti, plísně)
  • ergonomické (charakter práce, režim a rytmus práce, ergonomie).

Působení více než jednomu rizikovému faktoru je vystaveno 69 % zaměstnanců, působení více než čtyřem rizikovým faktorům 11 %.

Tématem semináře byla ergonomická rizika. „Optimální ergonomický design linky či pracoviště by měl řešit projektový tým a konstruktér společně s ergonomem ideálně již v první fázi návrhu linky např. v 3D vizualizaci. Efektivita, kvalita práce a spokojenost zaměstnanců je na ergonomickém pracovišti ve většině případů o 20–30 % vyšší než na pracovišti nevhodném, resp. nezdravém,“ vysvětluje předseda České ergonomické společnosti Lukáš Šoltys a zdůrazňuje: „skutečnou prevencí nemocí z povolání jsou primárně technické úpravy pracovišť za účelem eliminace rizik, nikoliv měření, kategorizace prací či nekvalitní preventivní prohlídky.“

liberec seminar nemoci z povolani 2022

„Zaměstnavatelé kladou velký důraz na prevenci případných onemocnění svých zaměstnanců v provozech. Musí brát v potaz a eliminovat obrovské množství vlivů, od těch chemických, fyzikálních či biologických a dalších. Oceňujeme spolupráci s KHS Libereckého kraje, kde měly firmy možnost prodiskutovat, jaké komplikace může způsobit jednostranná nadměrné a dlouhodobá zátěž a jak se jí vyvarovat,” říká Naďa Vojtíšková, regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Liberecký a Královéhradecký kraj.

Nemoci periferních nervů končetin, šlach svalů a kloubů z jednostranné nadměrné dlouhodobé zátěže dlouhodobě představují v LK největší podíl na uznávaných nemocech z povolání. Z celorepublikového pohledu patří LK dlouhodobě ke krajům s celkově nejnižšími počty nemocí z povolání. V loňském roce byla situace jiná, a to z důvodu uznávané nemoci z povolání covid-19 ve zdravotnictví a v zařízení sociálních služeb.

„Proces šetření a uznávání nemoci z povolání není jednoduchý a bývá často zdlouhavý. Jsem velmi ráda, že jsme se takto neformálně mohli setkat, diskutovat a na konkrétních případech si názorně ukázat zkušenosti z praxe. Některá preventivní řešení nemusí být nutně ani příliš nákladná ani příliš složitá. Důležité je případná rizika včas odhalit a pracovat na jejich odstranění, aby se počet nemocí z povolání podařilo snížit,“ uzavírá Kateřina Forysová vedoucí Odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice Libereckého kraje a dodává: „vzhledem k tomu, že naším úkolem je ochrana zdraví zaměstnanců, kteří jsou v pracovním prostředí exponováni řadě rizikových faktorů, budu velmi ráda, pokud zaměstnavatelé budou mít zájem o další podobné setkání.”

Vzhledem k velkému zájmu zaměstnavatelů již nyní plánujeme na pokračování tohoto tématu zhruba za rok a mezi tím na přelomu října a listopadu 2022 na dalším semináři s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

Zdroj: www.spcr.cz