Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů realizoval projekt s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů". Jednou z aktivit projektu byl také výběr problematických témat a následné zpracování a uzavření osmi sektorových dohod ve vybraných odvětvích českého národního hospodářství, které přispějí k řešení neuspokojivé situace na trhu práce.

Sektorová dohoda představuje právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů.

 

Jednoduše řečeno, cílem sektorové dohody ve vybraném odvětví je zajistit vyrovnaný stav na trhu práce – to znamená na jedné straně zaměstnavatele, kteří mají konečně dostatek kvalifikovaných pracovníků a mohou tak ve svém oboru úspěšně expandovat, a na druhé straně spokojené zaměstnance, ale také absolventy počátečního i dalšího vzdělávání a uchazeče o práci, již naleznou uplatnění ve svém odvětví.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 byly zpracované sektorové dohody projednány se všemi potenciálními partnery z řad odvětvových svazů, zaměstnavatelů, relevantních ministerstev, Asociací krajů ČR a dalšími. Po dojednání obsahu a konkrétních úkolů pro jednotlivé aktéry sektorových dohod byly všechny sektorové dohody podepsány partnery, kteří projevili zájem se na realizaci sektorových dohod podílet.

V závěru realizace projektu byla nastavena pravidla a procesy monitorování a evaluace plnění jednotlivých akcí obsažených v Akčních plánech sektorových dohod.

kteří projevili zájem se na realizaci sektorových dohod podílet.

Deklarace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu definovala jako problematickou oblast spolupráci podniků se středními odbornými školami při získávání studentů. Proto se tvůrci sektorové dohody soustředí na uzavírání jednotlivých dohod mezi textilními a oděvními firmami, odbornými školami a...

Zemědělství je v České republice významnou součástí národního hospodářství. Deklarace odvětví zemědělství se věnuje zřízení center odborného vzdělávání v zemědělství. K tomu chce vytvořit prostor pro dohodu a participaci všech zúčastněných, zajistit požadavky na kvalitu vyučování, účast na...

Optimalizovat lidské zdroje v sociálních službách pomocí standardizace kvalifikačních požadavků na výkon dané profese, využívat profesní kvalifikace z Národní soustavy kvalifikací zastřešené zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – to je úkol odvětví veřejných...

Odvětví energetiky bude implementovat nové technologie do vzdělávacího procesu (legislativa, programy, pedagogové, učební texty, systém kvalifikací). Cílem této aktivity je vyrovnání se vyspělým státům v oblasti využívání nových technologií v energetických odvětvích a zároveň nepřerušení kontinuity...

Odvětví pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu zvýší zaměstnanost a kvalitu odborné kvalifikace pracovníků oboru gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, zavede kvalitní odborné praxe jak pro žáky a učně středního školství, tak i účastníky rekvalifikačního procesu. Klíčovým...

Pro odvětví informačních technologií a elektronické komunikace byla zpracována sektorová dohoda na v současnosti velmi aktuální téma vytvoření systému rozvoje lidských zdrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti v souvislosti s připravovaným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Její součástí jsou...

Odvětví chemie si klade za cíl dosáhnout konsenzu mezi klíčovými aktéry nad obsahem aktivačního programu k zajištění dorostu pro chemický průmysl a příbuzné obory. Proto v sektorové dohodě vyhodnotí dosavadní postupy a výsledky s využitím SWOT analýzy a zasadí se o další prohlubování spolupráce...

Odvětví stavebnictví, jež se momentálně potýká s celkovým propadem, řeší téma implementace nových výrobků a technologií do celoživotního vzdělávání řídících, výkonných a kontrolních pracovníků ve stavebnictví – výstavba nízkoenergeticky náročných budov. Ke klíčovým opatřením řadí vytvoření...