V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie

 

Přestože situace na trhu práce se zlepšila a míra nezaměstnanosti v letošním roce zaznamenala velký pokles, zůstává mezi nezaměstnanými velké procento těch, kteří jsou tzv. nezaměstnatelní (nedisponují dostatečnou či vhodnou kvalifikací, nemají pracovní návyky, raději pobírají sociální dávky, než by pracovali za nízkou mzdu). Na druhé straně si zaměstnavatelé stále stěžují na nedostatek kvalifikovaných zájemců o práci. Sociální partneři si proto kladou za cíl napomoci všemi dostupnými prostředky a modely k nalezení efektivního a dlouhodobého řešení disproporcí na trhu práce. Za velmi důležitý nástroj považují právě sektorové dohody.

Sektorová dohoda je "gentlemanská dohoda" mezi zúčastněnými aktéry. Není právně vymahatelná, její plnění je otázkou osobní odpovědnosti a skutečných zájmů zúčastněných stran. Sektorová dohoda představuje novou formy spolupráce všech dotčených stran při řešení bariér v rozvoji lidských zdrojů a disproporcí trhu práce. Je platformou, která by měla kdykoli umět pružně řešit aktuální problémy v dané oblasti nejen na regionální, ale i na národní úrovni. 


Hlavním cílem sektorových dohod je nalezení efektivního řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice, a to prostřednictvím rozvoje a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, vzdělavateli a veřejnou správou. Konkrétně se jedná o tvorbu a uzavření sektorových dohod, které se zaměřují na řešení vytipovaných konkrétních problémů. Na sektorových dohodách se podílejí všichni relevantní partneři, kteří vyjádří svoji vůli problémy nejen pojmenovat, ale napomoci svým dílem k jejich řešení. Sektorové dohody jsou písemnou politicko-společenskou úmluvou mezi vedoucími představiteli partnerů, doplněné úmluvou realizátorů konkrétních opatření.

Sektorové dohody pomáhají řešit rychle a účinně nedostatky na trhu práce, o kterých se již léta jen mluví. Smyslem všech sektorových dohod, zpracovaných na úrovni odvětví, krajů a na národní úrovni, je využít již jednou úspěšně odpilotovaný jedinečný nástroj k řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Právě zapojením všech aktérů sociálního dialogu bude dosaženo vyrovnaného stavu, kdy budou školy opouštět absolventi bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé získají kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a česká ekonomika poroste. Už totiž není čas čekat na to, že se nepříznivá situace ohledně nedostatku kvalifikovaných zájemců na trhu práce vyřeší sama.


Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů realizoval projekt s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů". Jednou z aktivit projektu byl také výběr problematických témat a následné zpracování a uzavření osmi sektorových dohod ve vybraných odvětvích českého národního hospodářství, které přispějí k řešení neuspokojivé situace na trhu práce.

Sektorová dohoda představuje právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů.

 

Jednoduše řečeno, cílem sektorové dohody ve vybraném odvětví je zajistit vyrovnaný stav na trhu práce – to znamená na jedné straně zaměstnavatele, kteří mají konečně dostatek kvalifikovaných pracovníků a mohou tak ve svém oboru úspěšně expandovat, a na druhé straně spokojené zaměstnance, ale také absolventy počátečního i dalšího vzdělávání a uchazeče o práci, již naleznou uplatnění ve svém odvětví.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 byly zpracované sektorové dohody projednány se všemi potenciálními partnery z řad odvětvových svazů, zaměstnavatelů, relevantních ministerstev, Asociací krajů ČR a dalšími. Po dojednání obsahu a konkrétních úkolů pro jednotlivé aktéry sektorových dohod byly všechny sektorové dohody podepsány partnery, kteří projevili zájem se na realizaci sektorových dohod podílet.

V závěru realizace projektu byla nastavena pravidla a procesy monitorování a evaluace plnění jednotlivých akcí obsažených v Akčních plánech sektorových dohod.

kteří projevili zájem se na realizaci sektorových dohod podílet.

V rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" bylo ve všech krajích České republiky kromě hlavního města Prahy připraveno a podepsáno 13 regionálních sektorových dohod.

 Cílem regionální sektorové dohody, jejímž podpisem vyjadřují zaměstnavatelé zástupci zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření, je vyřešit problematiku rozvoje lidských zdrojů v krajích a udržet tak konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech.


Proto byly pro jednotlivé kraje zpracovány podrobné rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, které ukázaly, že v regionech chybí především technicky vzdělaní pracovníci v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Na tuto problematiku a nalezení jejího řešení pomocí akčních plánů, obsahujících opatření k nápravě tohoto stavu, se zaměřili tvůrci regionálních sektorových dohod.

V průběhu prvního pololetí roku 2015 byly regionální sektorové dohody v jednotlivých krajích projednány s potenciálními partnery z řad firem, škol, dalších vzdělávacích institucí, odborových organizací, ale také Krajských úřadů a Krajských poboček Úřadu práce ČR. Po dojednání obsahu a konkrétních aktivit pro aktéry regionálních sektorových dohod se ve všech krajích uskutečnila závěrečná setkání, na nichž byly za účasti hejtmanů jednotlivých krajů regionální sektorové dohody slavnostně podepsány.

V závěru projektu byla nastavena pravidla a procesy monitorování a evaluace plnění jednotlivých akcí obsažených v Akčních plánech regionálních sektorových dohod.

Informační leták k regionálním sektorovým dohodám

 

Nová účelová partnerství

Jednou z klíčových aktivit projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR bylo síťování sociálních partnerů a relevantních subjektů na regionální úrovni. Což v praxi znamenalo rozvoj stávajících a vytváření nových tzv. účelových partnerství v období leden 2016 - březen 2019. Mezi stávající účelová partnerství, která byla dále rozvíjena, patří regionální sektorové dohody uzavřené v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů" Regionální zastoupení SP ČR pořádala pravidelná setkání aktérů regionálních sektorových dohod, v rámci kterých byla vyhodnocována a revidována opatření tak, aby reflektovala dosavadní vývoj a plnění dohod. 

Výsledkem těchto snah je dokument shrnující informace jak o regionálních sektorových dohodách, tak o nově uzavřených účelových partnerstvích a hodnotí spolupráci aktérů, přínos partnerství, jejich případný přesah a potenciál. Dokument je ke stažení zde