Sociální dialog

Sektorové dohody realizované v rámci veřejné zakázky NSP II

Zpravodajství
Zpravodajství
Sdílet článek:

Sektorové dohody realizované v rámci veřejné zakázky NSP II

Sektorové dohody byly s úspěchem pilotovány ve veřejné zakázce „Národní soustava povolání II“, na jejíž realizaci se rovněž podílel Svaz průmyslu a dopravy ČR v konsorciu s Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA, spol. s r.o.

Sektorové dohody jsou výsledkem práce sektorových rad – tedy zaměstnavatelů, kteří se rozhodli, že už nemohou déle čekat na pomoc a vytvořili si vlastní nástroj pro koordinaci činností a rozvoje lidských zdrojů na trhu práce. K sektorovým dohodám se svými podpisy připojili zaměstnavatelé, Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů, územně správní celky (regiony), Úřad práce ČR, ministerstva a vzdělavatelé.

Přínosem sektorových dohod bylo jasné vymezení rolí a závazků klíčových hráčů na trhu práce, konkrétní formulace krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých cílů v oblasti práce a kvalifikací, koordinace již běžících i nově připravovaných akcí na trhu práce, eliminace nedostatků v poptávce a nabídce kompetencí a kvalifikací a efektivní rozvoj zaměstnanců a vytváření nových pracovních příležitostí.

 Pro pilotní ověření tohoto nástroje bylo vybráno sedm sektorových rad, které realizovaly své záměry v oborech: 
 • potravinářství
 • doprava
 • strojírenství
 • keramika
 • technické obory
 • osobní služby - fitness
 • osobní služby - bezpečnost a ochrana osob a majetku a bezpečnost práce

 


Potravinářství – obory zpracování mouky a obilí

 • Vizí sektorové dohody bylo zajistit do budoucna dostatečnou kvantitu a kvalitu kvalifikované pracovní síly vstupující do uvedených sektorů. Dohoda pomohla řešit problematiky dotýkající se vzdělávání v tomto sektoru a vedla k jeho stabilizaci a dalšímu rozvoji.
 • K základním cílům sektorové dohody přitom patřilo zachování (stabilizace) odborného vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky, vytvoření systému a nastavení podmínek pro další vzdělávání v sektorech zpracování obilí a mouky a dosažení koordinace na trhu práce v sektoru.
 • Tým odborníků spolupracoval na přípravě vzdělávacích textů pro zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zároveň ve spolupráci s Pardubickým krajem připravil odborné propagační materiály na podporu náboru nových studentů do Střední školy potravinářské a služeb v Pardubicích, která byla vybrána jako vzdělávací centrum počátečního i pokračovacího studia.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Obor dopravy

 • Sektorová dohoda si dala za cíl zajistit dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů a efektivní možnosti financování jejich kvalifikace jako nezbytného předpoklad stabilizace sektoru. Nástrojem ke splnění tohoto cíle byla především spolupráce se školami, krajskými samosprávami, Úřadem práce ČR a Ministerstvem dopravy ČR.
 • Vybraná opatření se soustředila na zlepšení kvality a optimalizace počtu absolventů v klíčových školách, ve spolupráci škol a zaměstnavatelů v dopravě, navržení efektivní změny v legislativě dopravy v oblasti kvalifikací s využitím zákona č. 179/2006 Sb. a na spolupráci při splnění legislativních podmínek pro kvalifikace v dopravě pro nezaměstnané evidované na Úřadě práce ČR.
 • Realizační tým kromě jiného připravil ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých konferenci pro vzdělavatele v oboru silniční a železniční dopravy.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Obor strojírenství

 • Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla zaměřena na zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech, na spolupráci základních škol se středními školami technického zaměření a také na zaměstnavatelskou sféru směřující k motivaci žáků vzdělávat se v technických oborech. K základním cílům sektorové dohody patřilo podpoření počátečního i dalšího vzdělávání a nastavení spolupráce vzdělavatelů a zaměstnavatelů.
 • Zásadní je, že Jihočeský kraj přijal opatření a závěry sektorové dohody jako součást dlouhodobého strategického výhledu pro plánování a rozvoj lidských zdrojů. Hlavní a průběžnou aktivitou realizačního týmu sektorové dohody byla propagace technického vzdělávání; ve spolupráci se zaměstnavateli a vzdělavateli byly realizovány exkurze, dny otevřených dveří a soutěže pro studenty.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Obor keramika

 • Sektorová dohoda pro obor keramika a k ní připojení zaměstnavatelé chtěli do budoucna zajistit dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků pro keramické obory. Prostřednictvím centralizace vzdělávání keramických oborů „Technologie silikátů“ a „Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu“ ve vybraných školách v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji a nastavením podmínek pro další vzdělávání v keramických oborech by měl být zaručen dostatečný počet absolventů a tím také zachováno toto tradiční české řemeslo.
 • Proběhla velká kampaň zaměřená nejen na studenty, ale i na rodiče. Vznikly nové webové stránky www.keramikazije.cz, náborový film s ukázkami z praxe, konaly se kulaté stoly, výstavy, apod.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Oblast technických oborů

 • Cílem této sektorové dohody bylo dosažení plného rozvoje lidských zdrojů v sektoru technických výrobních a montážních oborů, kde prozatím nelze plně rozvinout možnosti pracovního uplatnění na trhu práce, které nabízí systém dalšího vzdělávání.
 • Hlavním úkolem pracovního týmu sektorové dohody bylo zajistit plnou využitelnost systému dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. i v oblasti elektrotechniky, vytvoření systému dalšího vzdělávání v těch neelektrotechnických oborech, ve kterých je potřebná znalost základů elektrotechniky a dosažení koordinace na trhu práce v tomto sektoru.
 • V červnu 2012 byl předložen zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb. a byly připraveny dny otevřených dveří a revize vzdělávacích textů souvisejících profesních kvalifikací.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Obor fitness

 • Sektorová dohoda si kladla za úkol zajistit do budoucna kvalifikované pracovní síly vstupující do odvětví fitness jako perspektivního oboru národního hospodářství. Opatřením k tomuto cíli je spolupráce s příslušnými vzdělávacími subjekty, zaměstnavateli, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Sektorová dohoda se v duchu hesla „Cvičte jen s profesionály“ soustřeďovala na standardizaci a rozvoj dalšího vzdělávání v oboru fitness a na rozvoj a podporu spolupráce zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Proto byl založen český registr fitness profesionálů a uskutečnila se úspěšná mediální osvětová kampaň s názvem „Česko se hýbe“. Česká komora fitness také v rámci realizace své sektorové dohody zorganizovala I. mezinárodní konferenci FISAF s předními evropskými odborníky.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Oblast bezpečnostních služeb

 • Cílem sektorové dohody pro obor bezpečnostních služeb bylo zabezpečení potřebného množství kvalifikovaných pracovníků v kvalifikačním stupni 2 k výkonu činnosti v sektoru komerční bezpečnosti, a to v návaznosti na Živnostenský zákon č. 445/1991 Sb. a na Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Akční plán sektorové dohody obsahoval opatření na udržení a rozvoj dalšího vzdělávání, podporu spolupráce s Úřadem práce ČR v oblasti rekvalifikací se zaměstnavateli a vzdělavateli a na definování podmínek získání úplné kvalifikace v oboru bezpečnostních služeb a způsob jejich naplnění.
 • K tomuto tématu proběhla ve všech krajích České republiky odborná setkání se zaměstnavateli a zástupci Úřadů práce ČR, jejichž cílem bylo představit podmínky pro možné uplatnění zákona  č. 179/2006 Sb. o dalším vzdělávání.
Sektorová dohoda ke stažení - zde

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?