Chovaniokova PetraJaký máte názor na RIS3 strategii – v čem spočívají její přínosy a naopak její nedostatky?
Jedná se o eklektický koncept, založený na nejlepších zkušenostech v oblasti tvorby strategických dokumentů, nejnovějších přístupech v oblasti regionálního rozvoje a podpory inovací. S3 strategie se má zaměřit na koncentraci podpory výzkumu, vývoje a inovací do tradičních odvětví, dosahujících takzvané kritické velikosti, pokud jde o finanční náklady, lidské zdroje a technologické vybavení. Dále je možné podporovat prostřednictvím S3 strategie nové perspektivní výzkumné obory, které ještě nedosahují zmíněné kritické velikosti, ale mají potenciál dynamického růstu, který ji umožní ve střednědobém horizontu dosáhnout. Na základě kombinace tradičních a nových výzkumných oborů by měl být v rámci S3 strategie podporován meziodvětvový výzkum, který umožňuje dosahovat průlomových inovací vyššího řádu.

Co konkrétně to znamená?
S3 požaduje především to, co se již při zpracování strategických dokumentů osvědčilo: aby strategie byla na míru šitá, založená na hluboké znalosti potřeb a výzev konečných příjemců a na identifikaci konkurenční výhody regionu. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce napříč sektory, resorty, akademickou a firemní sférou. Zásadní je jasná a reálná vize, budování inovačního systému a efektivní spolupráce mezi jednotlivými hráči. Dále je důležité, aby se jednalo o výzkum a vývoj vedený podnikateli či jinými osobnostmi mimo veřejný sektor. Důraz je kladen na výběr priorit, na výzkumné a inovační aktivity nebo technologie, které pomohou firmám dosáhnout vyšší přidanou hodnotu, využít nových typů ekonomických aktivit, proniknout na nové trhy a podobně.

Kolik peněz je na projekty vyčleněno?
Zatím není jednoznačně řečeno, v jakém objemu budou k dispozici prostředky na realizaci těchto strategií. Je velmi potřebné, aby na realizaci identifikovaných opatření byly alokovány dostatečné finanční zdroje. Jinak bude i sebelepší strategie k ničemu. Investice do výzkumu, vývoje a inovací definovaných firmami se nám pak mnohonásobně vrátí.

Jakým způsobem zpracovává Moravskoslezský kraj S3 strategii?
Již v roce 2009 byla zřízena Koordinační rada, která byla tvořena představiteli veřejného, akademického a firemního sektoru. Vzniklo tak partnerství, které funguje dosud a nadále se rozvíjí. Dnes funguje Rada pro inovace, která je nástupnickým orgánem Koordinační rady. Fungují dvě odborné platformy a tvoří se další. Především představitelé malých a středních podniků již nevnímají inovační strategii schválenou zastupitelstvem v roce 2010 jako strategii kraje, ale jako strategii území, regionu, jehož jsou součástí, a se zájmem se zapojují do její tvorby i realizace. Tato inovační strategie představuje vhodný základ pro S3 strategii. Stávající strategie je tedy pouze v určitých částech doplněna, podpořena dílčími analýzami a doplněna o nové intervence. V našem kraji nedochází ke zpracování nové strategie, ale pouze k doplnění té existující.

Jakou roli v tomto procesu hraje Agentura pro regionální rozvoj?
Krajská Agentura pro regionální rozvoj byla pověřena koordinací činností na podporu inovací v regionu. Agentura zajišťuje aktualizaci strategie, její implementaci a koordinaci aktivit, navrhuje nové dotační tituly, spolupracuje s malými a středními firmami a zabývá se také marketingem inovací a inovačního podnikání. Podpora tohoto sektoru nenese výsledky hned. Teprve nyní, v roce 2014 lze sledovat určité výsledky soustředěného a společného úsilí.

Kterých oborů se vaše S3 strategie zejména týká?
Strategie obsahuje jak horizontální, tak vertikální priority. Horizontální priority se týkají transferu technologií, rozvoje lidských zdrojů a internacionalizace. K vertikálním prioritám neboli oblastem výzkumné specializace patří zejména pokročilé materiály včetně nanotechnologií, stroje, zařízení a technologické postupy průmyslové automatizace pro výrobu a zkušebnictví, mechatronické systémy a zařízení, regenerativní medicína, genomika a nové přístupy při analýze dat, zpracování a využití druhotných surovin a odpadů, vývoj bezodpadových výrobních technologií, smart grids a smart cities, integrované bezpečnostní systémy s prvky environmentální prevence a ochrany před škodlivinami a epidemiologickými jevy a superpočítačové metody pro řešení inženýrských úloh, aplikace v přírodních a technických vědách, modelování a simulace jevů a situací s dopadem na lidskou činnost.

Můžete uvést projekty, které je podle vás důležité podpořit?
V našem kraji je důležité podpořit technologické malé a střední firmy, které se výzkumu, vývoji a inovacím věnují delší dobu a mají potenciál k dalšímu růstu. Zde se nabízí jako vhodný nástroj například technology foresight neboli metoda předvídání technologických trendů, která umožní malým a středním firmám lépe zacílit své budoucí výzkumné a vývojové aktivity. Zároveň je potřeba stimulovat zakládání nových firem s inovativními podnikatelskými záměry. Ruku v ruce s tím by měl být podporován, vznik nových pracovních míst pro výzkum a vývoj přímo ve firmách včetně akvizice zahraničních výzkumníků. Vhodné budou i projekty na popularizaci technických oborů a projekty na vyhledávání talentů. Důležité bude přilákat zahraniční výzkumníky na místní univerzity a podpořit kvalitní výzkumné týmy ve výzkumných centrech. Důraz bude kladen také na podporu mezioborového výzkumu, jehož výsledky mohou generovat řadu radikálních inovací, k čemuž je v Moravskoslezském kraji vzhledem k jeho rozvinutému průmyslovému profilu řada příležitostí.

(eve)