V rámci projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR (NORD) máte na starosti komunikační aktivity směrem k členům SP ČR a ČMKOS. Prozraďte nám, co bylo jejich náplní a jaké výstupy vznikly?

Komunikačních aktivit se nám za dobu trvání projektu povedla celá řada. Pravidelně jsme vydávali Zpravodaj sociálního dialogu a Krajský informační servis s aktuálními informacemi a pozvánkami na akce v daných regionech. Vydali jsme také dvě publikace, jedna nese název Připojte se k nám a umožňuje nám představit nejen činnosti Svazu průmyslu a dopravy, ale i naše kolektivní členy. Druhou publikací je Spokojený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel, ve které sdružujeme inspirativní příspěvky českých firem.

 obrazek zpravodaj bez trojuhelniku

V čem vnímáte největší přínos projektu pro členskou základnu SP ČR?

Největší přínos vidím v pomoci řešit aktuální problémy firem. Díky projektu můžeme od firem získat informace např. o tom, jak jim situaci neulehčuje nepružný systém získávání zaměstnanců z cizích států nebo jak se staví k různým legislativním úpravám.

Rozhodly se nějaké firmy na základě dobré zkušenosti s projektovými aktivitami, vstoupit do SP ČR a zapojit se do sociálního dialogu?

Ano a díky tomu víme, že projekt má smysl a reálně pomáhá.

Partnerem projektu NORD je ČMKOS. Zaměstnanci sdružení v odborových svazech ČMKOS se účastní aktivit projektu. Co bylo podle Vašeho názoru pro zástupce odborů nejpřínosnější?

Myslím, že pro ČMKOS, stejně jako pro Svaz, je nejpřínosnější setkávání s členskou základnou a možnost vzájemného dialogu nad problémy napříč podnikatelským prostředím.

Dříve jste zastávala také pozici regionální manažerky SP ČR pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu. O jaké aktivity realizované v projektu měli firmy největší zájem?

Diskusní fóra s odborníky ke konkrétním tématům nám vždy neuvěřitelně rychle naplňovala možné kapacity. Tento typ akce je oblíbený u firem hlavně proto, že se nám daří na pozice garantů diskusních fór získat vždy skvělé odborníky.

Svaz průmyslu a dopravy je tady pro své členy již sto let. Rok 2018 byl v této souvislosti věnován propagaci a oslavám vzniku SP ČR. Shrnula byste, jaké akce si v rámci oslav sta let SP ČR připravil pro své členské firmy? Můžete nám prozradit, jaké akce chystá SP ČR pro své členy na příští rok?

V letošním roce se nám podařilo uspořádat hned několik akcí. První velkou akcí pro naše firmy byly oslavy 18.6.2018 ve Španělském sále Pražského hradu. Tato akce měla hlavně společenský charakter. Větší prostor jsme měli na regionálních roadshow, které jsme uspořádali napříč kraji, na těch prezident SP ČR Jaroslav Hanák s generální ředitelkou Dagmar Kuchtovou diskutovali se zástupci firem, vlády a místní samosprávy nad nejpalčivějšími problémy regionu.

I v příštím roce bude mnoho akcí, na které je možné se těšit. Sledujte nás proto na webových stránkách www.spcr.cz

Projekt NORD dospěl ke svému závěru. Od nového roku je ovšem připraveno prodloužení vybraných aktivit. Na co se mohou tedy firmy ještě těšit?

Firmy se na nás mohou těšit i v novém roce, nadále se budeme snažit rozvíjet naše vzájemné vztahy a to nejen na osobních schůzkách, ale i na kulatých stolech, které pro první pololetí příštího roku plánujeme.

-red-