Absolutní většina naší veřejnosti si uvědomuje význam tuzemského průmyslu, který zaměstnává téměř 30 procent lidí, a hodnotí ho pozitivně. Přesto u běžné populace přetrvává jeho tradiční a zastaralé vnímání, což je jedním z faktorů nižšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory. Změnit postupně pohled na průmysl jako na moderní součást ekonomiky 21. století, zvýšit zájem o technické obory a upravit systém vzdělávání právě k podpoře technických oborů je společným zájmem Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a dalších zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a asociací a tuzemských firem a také vlády a ministerstev jako je MŠMT, MPO a MPSV, škol i dalších institucí. Pomoci naplnit tyto záměry by měl Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015, který dnes SP ČR se svými partnery oficiálně zahájil v Národním technickém muzeu v Praze. Generálním partnerem Roku průmyslu se stala Česká spořitelna.

Při úvodním vystoupení uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák: „Chceme začít měnit pohled veřejnosti a ukázat, že průmysl je moderní současnost a budoucnost nabízející dobré pracovní perspektivy. Obracím se zejména na rodiče – nebojte se poslat své děti na technické obory“. Právě vnímání průmyslu jako něčeho tradičního a nemoderního je jedním z limitujících faktorů nižšího zájmu žáků a studentů a jejich rodičů o technické obory. Přitom kvalita a vysoká technologická úroveň průmyslových firem patří mezi hlavní přednosti ČR v rámci globální konkurenceschopnosti.

Na setkání s novináři a hosty vystoupil také předseda vlády Bohuslav Sobotka, který podtrhnul význam podobné aktivity. Již koncem roku opakovaně zdůraznil, že vláda se hlásí k záměru Roku průmyslu a technického vzdělávání s tím, že obdobné záměry má i v programovém prohlášení vlády.

Záštitu aktivitě udělil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který si zlepšení podnikatelského prostředí a podporu technického vzdělávání stanovil jako jednu ze svých osobních priorit a intenzivně se tomuto tématu nejen v rámci aktivit MPO věnuje. Zachování průmyslu jako základny české ekonomiky je podmíněno obnovou a podporou technického vzdělávání. Věřím, že rok 2015 bude pro technické vzdělávání rokem zlomovým, ve kterém se nám ve spolupráci s rezortem školství a českými zaměstnavateli podaří zlepšit podmínky pro technické vzdělávání a zvýšit zájem mládeže o něj.“

Kampaň podpořili a osobní záštitu ji udělili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Česká spořitelna

Generálním partnerem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je Česká spořitelna, která rozvoj technického vzdělávání dlouhodobě podporuje prostřednictvím své Nadace Depositum Bonum.“Českou ekonomiku vždy profilovaly  inovativní a prosperující průmyslové firmy. O tom, jestli tomu tak bude i za dvacet let, rozhodnou dnešní žáci na základních a středních školách. Pokud v technických a přírodovědných oborech vycítí úžasnou příležitost pro rozvoj svojí kreativity a cestu k osobnímu úspěchu a naplnění, budeme mít vyhráno. V České spořitelně prostřednictvím Nadace Depositum Bonum děláme dnes maximum pro to, aby se tato vize naplnila. Proto jsme také přivítali myšlenku Roku průmyslu a technického vzdělávání a nezaváhali stát se jeho generálním partnerem,” uvedl předseda správní rady Nadace Depositum Bonum a předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka.

ŠKODA AUTO

Jedním z významných partnerů celoroční aktivity je společnost ŠKODA AUTO. „Máme rok na to, abychom dokázali, že technické vzdělávání je výjimečné. Ve ŠKODA AUTO realizujeme desítky aktivit. Například se pokusíme motivovat děti k zájmu o techniku v designové soutěži Mladý designér, vzdělávat učitele v rámci projektu dalšího vzdělávání „věda má budoucnost“ a podporovat střední školy v rámci grantových programů. Věříme, že se nám opět podaří vyzdvihnout praktické vzdělávání a budeme tak kráčet vstříc konkurenceschopné budoucnosti,“ uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast HR management a současně člen představenstva SP ČR.

KZPS

Vyhlášení roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání je aktivita, ke které se připojila i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. „Aktivita by měla směřovat k vytváření podmínek a k odstranění bariér růstu průmyslových odvětví. Základní předpoklad je zvýšení úrovně technického vzdělávání. Je třeba podpořit zájem rodičů a veřejnosti k řemeslu jako takovému, podpořit nejen střední a vysoké technického vzdělávání, ale i učňovské školství, které bude pro mnohé perspektivní a potřebné,“ uvedl Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a člen představenstva SP ČR.

TA ČR

Kromě partnerů ze soukromého sektoru se na kampani podílejí i další instituce jako je vládní agentura CzechInvest a Technologická agentura ČR (TA ČR). Společně se SP ČR vyhlásila v rámci jeho aktivit výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a pro studenty vysokých technických a uměleckých vysokých škol. „Výtvarnou soutěží chceme upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu a inovacích jako v umění,“ říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Podle ní inovace znamenají komplexní řešení, ve kterých se potkává umění a výzkum a vývoj. Proto TA ČR pořádá výtvarné soutěže a jejich výsledky prezentuje jak ve svém sídle, tak na dalších místech, například v technických centrech.

ČVUT

Rok průmyslu a technického vzdělávání se rozhodlo podpořit rovněž České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), největší a nejstarší technická univerzita v Evropě. ČVUT každoročně pořádá interaktivní populárně naučné akce zaměřené na popularizaci vědy, techniky a přírodovědných oborů mezi žáky základních škol, studenty středních škol a širokou veřejností.  „Technické vzdělávání se řadí mezi nejdůležitější stavební kameny podporující zdravý rozvoj a prosperitu země, udává vize a posiluje potenciál konkurenceschopnosti státu,“ uvedl rektor ČVUT Petr Konvalinka. Ten si jako jeden ze strategických cílů rozvoje univerzity stanovil šíření osvěty a společenského povědomí o technickém vzdělávání ve spolupráci s klíčovými politickými, akademickými a komerčními partnery. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 vnímá jako jedinečnou příležitost zdůraznit nezpochybnitelný význam technických oborů pro budoucnost ČR.

Cíle a aktivity projektu

Hlavním záměrem Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je vedle zvýšení zájmu veřejnosti o průmysl a o technické obory a prosazení koncepčních a systémových změny v oblasti vzdělávání také zvýšení zájmu škol i firem o spolupráci a přiblížení dobrých příkladů z praxe. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 je celoroční kampaň složená z řady aktivit a různých akcí, které jsou reakcí na požadavek podnikatelské sféry důrazněji poukázat na jeden z klíčových problémů konkurenceschopnosti ČR. Tím je disproporce mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po mnoha desítkách tisíc technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací systém zaměstnavatelům nenabízí.

Kampaň se opírá o několik páteřních aktivit zaměřených na rodiče a mladé lidi. V únoru by měla být zprovozněna webová stránka www.rokprumyslu.eu , jejíž ambicí je, stát se interaktivním centrálním místem shrnujícím již existující a fungující aktivity podpory technického vzdělávání. Vedle online kampaně probíhající i na sociálních sítích, vyhlášení studentských soutěží, vydání publikací jako Almanach technického vzdělávání či statistický přehled Panorama se počítá i s akcemi jako je Den průmyslu v Ostravě a se sadou odborných konferencí zaměřených na systémové změny ve vzdělávání.

SP ČR chce společně s partnery (generálním partnerem kampaně je Česká spořitelna), členskými svazy a asociacemi i členskými firmami, poukázat na klíčové problémy v oblasti technického vzdělávání a potřebu optimalizovat soustavu oborů a škol ve vazbě na predikce trhu práce. Dlouhodobě prosazuje posilování prvků polytechnické výchovy v mateřských a základních školách a obnovení povinných dílen na 2. stupni základních škol a praktické výuky v reálném pracovním prostředí. Vedle toho SP ČR prosadil zavedení povinné matematiky při státních maturitách a je připraven spolupracovat na zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů. Tyto a další témata chce SP ČR v průběhu roku komunikovat při kulatých stolech a medializovat je.

Formulář pro přihlášení vlastních akcí do Roku průmyslu a technického vzdělávání lze najít na webové stránce www.rokprumyslu.eu.

-lhe-