Úspěšnost výběru pojistného se pohybuje u všech pracovišť ČSSZ přes 99 %. V roce 2015 ČSSZ zajistila do státního rozpočtu příjmy z pojistného na sociální zabezpečení v částce vyšší než 394 miliard korun, což je o zhruba 21 mld. Kč více než v roce předchozím.

V roce 2015 bylo doručeno 216 tisíc žádostí o důchod (z toho 17 500 s tzv. mezinárodním prvkem), každoročně tak narůstá jejich počet o cca 12 tisíc. Průměrná doba řízení činila u starobních důchodů 38 dní, u invalidních důchodů 62 dní, u pozůstalostních důchodů 31 dnů a u všech druhů s tzv. mezinárodním prvkem 64 dnů.

V loňském roce bylo poprvé v historii zpracováno více než 3 miliony dávek nemocenského pojištění a pokračoval trend významného nárůstu těchto dávek – o 10 % oproti roku 2014 a o 23 % v porovnání s rokem 2013. I přes tak vysoké číslo zpracovaných dávek bylo v procentuálním vyjádření vyplaceno přes 87 % dávek do 10 dnů (zákonná lhůta je do 1 měsíce od doručení všech potřebných dokladů).

Uplynulý rok bylo u zaměstnavatelů uskutečněno více než 107 tisíc kontrol plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém a nemocenském pojištění a plnění jejich povinností jako plátců pojistného. V průměru zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) provedli 426 kontrol denně. Zaměstnavatelé ke kontrole předložili přes 7 milionů mzdových listů a několik stovek tisíc dalších podkladů a účetních dokladů. Na základě kontrolních nálezů bylo vydáno téměř 3,5 tisíc platebních výměrů, kterými bylo zaměstnavatelům předepsáno k úhradě dlužné pojistné a penále ve výši 57,9 milionu Kč. Za neplnění povinností, zejména ohlašovacích povinností a povinností při vedení evidenčních listů důchodového pojištění, bylo uloženo celkem přes 1800 pokut ve výši 5,2 milionu Kč.

Přestože počátkem roku 2015 vstoupila v účinnost právní úprava, která zrušila povinnost elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení, zaznamenala a nadále zaznamenává ČSSZ nárůst počtu podání, které subjekty činí elektronicky. U elektronicky podaných přehledů o výši pojistného se počet elektronicky podaných na celkovém počtu podílí cca 62 %, u evidenčních listů důchodového pojištění je to dokonce přes 88 %.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-