K řešení této problematiky je určena adaptační strategie ČR, která definuje nezbytnost neodkladného zahájení procesu adaptace na změnu klimatu ve vodním hospodářství na národní úrovni. Neboť adaptační opatření prováděná ve vodním hospodářství budou významně ovlivňovat možnosti přizpůsobení v ostatních sektorech. Cílem opatření je pak stabilizace vodního režimu v krajině, posilování vodních zdrojů, jejich ochrana a efektivní využívání. V neposlední řadě pak zvládání extrémních hydrologických jevů, tj. povodní a dlouhotrvajícího sucha.

Náklady na realizaci opatření jsou sice v řadě případů realizovány za přispěním různých dotačních titulů, avšak následná údržba je ponechána na podnicích Povodí, které automaticky přenáší náklady na údržbu do ceny povrchové vody. Současně nemají možnost tyto investice dát do odpisů. S rostoucí cenou povrchové vody se logicky odběratelé snaží ušetřit objem odebírané vody, což opět vede díky tzv. „vodárenskému efektu“ k opětovnému nárůstu její ceny.

Vzniká tak „začarovaný kruh“ a financování vodního hospodářství v ČR se stává neudržitelným, neboť za poslední dvě dekády se zásadně zredukovala velikost odběratelské základny podniků Povodí, která je rozhodná pro stanovení cen.

Stávající systém financování vodního hospodářství je dlouhodobě neudržitelný, což potvrzují i analýzy s titulem „Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR – vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření“, které byly vypracovány v rámci projektu Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu, jejichž cílem byla:

  • analýza aktuální situace stávajících principů financování vodního hospodářství České republiky,
  • predikce vývoje při současném stavu financování,
  • vypracování variant možných řešení pro stabilizaci financování vodního hospodářství včetně vyhodnocení dopadů těchto opatření na zainteresované subjekty.

K jakým výsledkům se došlo, si můžete přečíst v 1. části a 2. části analýzy Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR – vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření.