Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj

V Ústeckém kraji byla zpracována podrobná rešerše existujících dokumentů a názorů zaměstnavatelů, která ukázala, že zde chybí techničtí zaměstnanci především v chemickém průmyslu. Tento stav je důsledkem nedostatečně rozvinutého systému celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace, nadprůměrné míry nezaměstnanosti, nesouladu nabídky a poptávky na pracovním trhu a také odlivu vzdělaných lidí do jiných regionů, stárnutí populace a nepříznivě se vyvíjející demografické křivky. Chemie je ovšem v Ústeckém kraji tradiční obor s velkou přidanou hodnotou, představuje významný segment trhu práce s výborným zázemím v podobě aktivit společností a možností řešení některých stávajících problémů v rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím využití Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací a zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Proto zde zaměstnavatelé, zástupci zaměstnanců, krajská samospráva a další partneři přistoupili k přípravě Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj. V jejím rámci budou realizovány konkrétní aktivity, jako např. zajištění autorizovaných osob a zkoušejících z praxe pro přezkušování uchazečů o osvědčení z příslušných profesních kvalifikací a vzdělávacího zázemí pro chemické obory, mediální propagace chemie jako moderního a čistého odvětví, podpora učňovských i maturitních oborů formou stipendií se zapojením zaměstnavatelů i krajské samosprávy a vzdělávání pro pedagogy (učitele chemie) a výchovné poradce základních a středních škol k zajištění aktuálních informací k propagaci oboru u žáků a studentů, ale i definování základního rámce činností chemického CLUSTERu.

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Ústecký kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 5. září 2014 v Ústí nad Labem setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení


Regionální sektorová dohoda pro Ústecký kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Ústecký kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Ústecký kraj, kontaktuje, prosím, Michala Lehkého (mlehky@spcr.cz, tel: 734 393 675).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?