Sociální dialog

Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj

Zpravodajství
Zpravodajství

Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj

Nedostatek technicky vzdělané a dostatečně kvalifikované pracovní síly pro průmyslové obory v kraji, zvláště zpracovatelský průmysl, nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese/kvalifikace a malá podnikavost lidí žijících v Pardubickém kraji specificky v technických oborech – to vše jsou příčiny toho, že zaměstnavatelé v regionu volají po technicky kvalifikovaných zaměstnancích.

Na tuto problematiku se soustředí Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj, k jejímž dílčím cílům patří zvýšení zájmu žáků a jejich rodičů o studium technických a řemeslných oborů, předcházení odchodu žáků a absolventů technických oborů mimo studovaný/vystudovaný obor a zajištění včasného spárování poptávky po konkrétních profesích a kvalifikacích s nabídkou, podpora rozvoje spolupráce zaměstnavatelů se školami, dalšími vzdělavateli (autorizovanými osobami) a veřejnou správou, využívání aktuálně se rozvíjejícího systému dalšího vzdělávání, založeného na Národní soustavě kvalifikací k doplnění potřebného počtu kvalifikovaných techniků na trhu práce a zajištění potřebných dat (tj. shromažďování, analýza, predikce a publikování údajů v klíčových tématech pro trh práce Pardubického kraje).

Regionální rešerše

Jako základ pro uzavření regionální sektorové dohody byla zpracována rešerše analytických podkladů, jež slouží jako výchozí materiál pro stanovení prioritních témat v regionu. Jsou v ní shrnuty výsledky již existujících analýz a dalších podkladů k určení priorit regionálního trhu ve vazbě na nosná odvětví, zmapovány vývojové trendy trhu práce, aktualizována analýza disparit středního vzdělávání ve vazbě na trh práce a odůvodněno, co řešení navrhovaných témat přinese pro daný region.

Regionální rešerše pro Pardubický kraj ke stažení

Kulatý stůl

Za účelem projednání vybraného tématu a navržených opatření regionální sektorové dohody se 24. září 2014 v Pardubicích setkali u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělavatelů, krajského úřadu a Úřadu práce ČR.

Zpráva z kulatého stolu ke stažení

Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj

Tisková zpráva: Uzavření Regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj

Znění Regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj

 K Regionální sektorové dohodě pro Pardubický kraj, která představuje písemnou úmluvu o rozdělení rolí a spolupráci mezi klíčovými aktéry trhu práce a přispívá k řešení disproporcí regionálního trhu práce, se můžete kdykoliv připojit svým podpisem.

Kontakt

  • Máte-li jakýkoliv dotaz či se chcete připojit k Regionální sektorové dohodě pro Pardubický kraj, kontaktuje, prosím, Mgr. Richarda Koubka (rkoubek@spcr.cz, tel: 733 643 511).

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?