Takové závěry vyplynuly z diskuze více než dvou desítek zástupců podnikové sféry, středních a vysokých škol i krajské samosprávy na kulatém stolu k podpoře technického vzdělávání v Ostravě, který uspořádalo regionální zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Moravskoslezský kraj.

Velkým problémem vzdělávacího systému je matematika, která stále vyvolává spíše negativní reakce mladé generace. Vedoucí odboru vzdělávání krajského úřadu Moravskoslezského kraje Libor Lenčo účastníky kulatého stolu ujistil, že kraj jako zřizovatel středních škol se pokusí vymyslet, jak nepříznivou situaci zvrátit. Radní slíbil i podporu jazykových kompetencí, které jsou stěžejním prvkem mezinárodní konkurenceschopnosti. V diskusi o aktuálně chybějících řemeslnících Lenčo zmínil, že vzdělávací systém řemeslníky dále odčerpává, neboť 43 procent vyučených míří do denního nástavbového studia, které bývá většinou zaměřeno spíše ekonomicky.

Do historického kontextu diskusi zasadil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a generální ředitel Třineckých železáren Jiří Cienciala. Ten upozornil na fakt, že podle studií o mezinárodní konkurenceschopnosti Českou republiku nejvíce sráží instituce a s nimi spojená korupce. „Musí se nastolit kultura, která tady byla, když jsme byli nositeli pokroku v Rakousko-Uherské monarchii,“ řekl Jiří Cienciala a postoj Svazu průmyslu a dopravy k podpoře technického vzdělávání shrnul slovy „Naším úkolem je být hrdý na to, co děláme a co umíme.“

Úlohu jednotlivých stupňů vzdělávacího systému velmi podrobně rozebral místopředseda Rady vysokých škol Vladimír Kebo. Podle něj je třeba logické myšlení rozvíjet už v předškolním věku a je třeba vyvíjet tlak na zvýšení kvality absolventů pedagogických fakult.

Během diskuse byly přítomnými pozitivně hodnoceny snahy krajského úřadu o zvýšení kvality školství v regionu, tak práce průmyslových podniků-zejména OKD, Třineckých železáren, Vítkovic a ArcelorMittal Ostrava, které se na výchově mladých techniků v regionu podílí významnou mírou.

V závěru se účastníci shodli na textu memoranda, které musí odsouhlasit ještě poslední ze série kulatých stolů, které k tomuto tématu Svaz průmyslu a dopravy pořádá. Zejména se účastníci shodli, že je potřeba efektivně podporovat ty obory, které Česká republika aktuálně potřebuje.

Memorandum účastníků kulatého stolu k podpoře technických oborů

V České republice chybí kvalifikovaní pracovníci v následujících technických oborech:

 • strojírenství
 • elektrotechnika
 • stavebnictví
 • chemie

Návrhy řešení:

 • bonifikace škol dle potřebnosti oborů a kvality výstupů – MŠMT, kraje a ostatní zřizovatelé
 • standardizace a stabilní zjišťování vstupní a výstupní kvality absolventů základních a středních škol (testování kvality žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ, jednotné maturity, přijímací zkoušky na SŠ) – MŠMT
 • zkvalitnění kariérového poradenství a rozvoj kvality pedagogických fakult -MŠMT, MPSV, Úřad práce, školy, zaměstnavatelé, sdružení zaměstnavatelů
 • rozšíření spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli (např. možnost exkurzí do firem pro žáky a učitele), tj. podpora projektů zabývajících se spoluprací škol a průmyslu – zaměstnavatelé, školy, sdružení zaměstnavatelů
 • obnovení povinné polytechnické výchovy na ZŠ – MŠMT
 • možnosti daňových úlev pro zaměstnavatele v rámci poskytování stipendií a využívání jejich infrastruktury k praktické výuce žáků a studentů – MPO, MF, MŠMT, MPSV
 • legislativní úprava pro uzavírání smluv mezi zaměstnavateli a žáky – Ministerstvo spravedlnosti, MŠMT, MPSV
 • efektivní podpora flexibilní struktury oborů – MŠMT, zřizovatelé škol
 • zohlednit vyšší provozní a investiční náklady všech stupňů škol s technickým zaměřením – MŠMT, zřizovatelé škol
 • publicita učebních oborů s využitím internetu – všichni zúčastnění, media
 • podpora národního systému dalšího vzdělávání a dílčích kvalifikací (podpořit fungování systému NSK) – MŠMT, MPSV, zřizovatelé škol, školy, zaměstnavatelé
 • rozvoj stipendijních programů pro technické obory – zaměstnavatelé, Krajské samosprávy

-pda-