Rada EPSCO mimo jiné přijala tyto dokumenty:

Rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Rada schválila Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, které tvoří druhou část integrovaných směrů Strategie EU 2020 a jsou předkládány každoročně na základě článku 148 SFEU. Hlavní směry zaměstnanosti jsou vnitřně propojeny s hlavními směry hospodářských politik členských států a v souladu s Paktem o stabilitě a růstu. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být základem pro všechny doporučení, které může Rada podat konkrétnímu členskému státu a také podkladem pro přípravu společné zprávy o zaměstnanosti, kterou Rada a Komise zasílají každoročně Evropské Radě:

  • Zvyšování účasti mužů a žen na trhu práce, omezování strukturální nezaměstnanosti a prosazování kvality pracovních míst
  • Rozvoj kvalifikované pracovní síly, která bude reagovat na potřeby trhu práce, a podporu celoživotního učení
  • Zlepšování kvality a výsledků systémů vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních a zvyšování účasti na terciárním nebo srovnatelném vzdělávání
  • Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Aby se přechody na trhu práce vyplatily – „Making transition pay“

Návrh stanoviska v úvodní části zdůrazňuje potřebu častějších a komplexnějších přechodů na trhu práce, s ohledem na technologické, demografické a další změny. Zvýšení atraktivity přechodů je nezbytné pro zajištění produktivity a konkurenceschopnosti EU i ke zvýšení zaměstnatelnosti pracovníků a kvality pracovních míst i života. V další části stanovisko upozorňuje na potřebu celoživotního přístupu k přechodům na trhu práce, na nutnost komplexního řízení všech možných přechodů během životního cyklu. Zvláště si všímá situace mládeže a starších osob.

Stanovisko dále definuje hlavní podmínky nezbytné pro zajištění atraktivity přechodů: transparentnost trhu práce; příležitosti k odbornému výcviku pro všechny; flexibilní organizace práce; zajištěná a přiměřená sociální práva během přechodu; dostupné služby zprostředkování a poradenství; přístup ke kvalitním pracovním místům. Stanovisko také vyzdvihuje potřebu partnerství různých aktérů (služby zaměstnanosti, orgány sociálního zabezpečení, vzdělávací instituce, sociální partneři).

V závěrech stanovisko vyzývá EK, aby cíl zvýšení atraktivity přechodů plně zohlednila, zejména v připravované vlajkové iniciativě „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“, dále vyzývá Evropskou síť veřejných služeb zaměstnanosti, aby přispěla ke zvyšování atraktivity přechodů, a konečně vyzývá EK (EUROSTAT) k rozvoji nástrojů pro monitorování a měření výsledků přechodů osob během jejich pracovní kariéry.

Zdroj: www.spcr.cz